Loading...

HIGHLIGHTS

แนวทางการดำเนินการวิจัยในคนในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ดูเพิ่มเติม
แนวทางในการปฏิบัติงานของกองบริหารการวิจัย ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 2
ดูเพิ่มเติม
Bualuang ASEAN Chair Professorship and Fellowship
ดูเพิ่มเติม
SCIENCE & TECHNOLOGY ASIA, Thammasat University Scopus Indexed Journal
ดูเพิ่มเติม

RESEARCH GRANTS AND AWARDS

ทุนวิจัยภายใน
ดูเพิ่มเติม
ทุนเผยแพร่งานวิจัย
ดูเพิ่มเติม
รางวัลด้านการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ทุนวิจัยภายนอก
ดูเพิ่มเติม
TU Grants and Awards 2020
ดูเพิ่มเติม
วารสารธรรมศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสาร Science & Technology Asia
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร

News

มธ. คว้า 15 รางวัลการวิจัยแห่งชาติปี 2563
ดูเพิ่มเติม
ภาพงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
ดูเพิ่มเติม
The International Symposium on Asia AI for Business and Industry
ดูเพิ่มเติม
ฐานข้อมูล SciVal
ดูเพิ่มเติม
ข่าวการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

+ คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุด 2 กองบริหารการวิจัย ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ออนไลน์ “CITI PROGRAM”

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://about.citiprogram.org/en/homepage/

ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียน

+ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพัธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ covid 19 ที่มีการแพร่ระบาดหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อนั้น เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยยนรูปแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์การถ่ายทอดสดในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

1.Facebook Page : Nida Thailand

2. Facebook Page : Research Center at NIDA

3. Website : http:// conference.nida.ac.th

ดูข่าวเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

+ SMART Visa เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอ Visa พร้อมใบอนุญาตทำงาน ให้แก่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (SMART Visa) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โทร. 0 2209 1100 , E-mail : smartvisa@boi.go.th

+ COMPLAINT ท่านใดมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ สามารถฝากข้อร้องเรียนได้ที่นี่

+ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ

+ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดูข่าวเพิ่มเติม