Loading...

HIGHLIGHTS

ช่องทางในการติดต่อกองบริหารการวิจัย ในช่วงปิดทำการชั่วคราว
ดูเพิ่มเติม
พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่
ดูเพิ่มเติม
Chair Professorship and Fellowship
ดูเพิ่มเติม
ผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2562-2563
ดูเพิ่มเติม

RESEARCH GRANTS AND AWARDS

ทุนวิจัยภายใน
ดูเพิ่มเติม
ทุนเผยแพร่งานวิจัย
ดูเพิ่มเติม
รางวัลด้านการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ทุนวิจัยภายนอก
ดูเพิ่มเติม
TU Grants and Awards 2020
ดูเพิ่มเติม
วารสารธรรมศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสาร Science & Technology Asia
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร

News

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล เจนีวา
ดูเพิ่มเติม
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565
ดูเพิ่มเติม
PMUC Program Management Unit for Competitiveness
ดูเพิ่มเติม
นักวิจัยธรรมศาสตร์ คว้า 19 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
ดูเพิ่มเติม
ฐานข้อมูล SciVal
ดูเพิ่มเติม
ข่าวการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

+ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่ http://ranc.research.swu.ac.th/

+ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021 ณ Sukhothai Treasure Resort & Spa ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.asaihl2021.nu.ac.th/home.php

+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี 7 หัวข้อการเสวนา ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3tjQiul หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

ดูข่าวเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

+ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่า ในระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท ปริญญาเอกทุนละ 100,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.constitutionalcourt.or.th/th/occ_web/

+ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STE) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://stej.msu.ac.th/

+ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัยที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.nrct.go.th รับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7359

ดูข่าวเพิ่มเติม