Loading...

HIGHLIGHTS

Bualuang ASEAN Chair Professorship and Fellowship
ดูเพิ่มเติม
SCIENCE & TECHNOLOGY ASIA, Thammasat University Scopus Indexed Journal
ดูเพิ่มเติม
วารสารธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ชีวจำนวน-ชีวิตกับตัวเลข” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ดูเพิ่มเติม
ปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ดูเพิ่มเติม

RESEARCH GRANTS AND AWARDS

ทุนวิจัยภายใน
ดูเพิ่มเติม
ทุนเผยแพร่งานวิจัย
ดูเพิ่มเติม
รางวัลด้านการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ทุนวิจัยภายนอก
ดูเพิ่มเติม

News

The International Symposium on Asia AI for Business and Industry
ดูเพิ่มเติม
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 18 ท่าน ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562

ดูเพิ่มเติม
ประมวลภาพงานวันนักวิจัย 2561
ดูเพิ่มเติม
ฐานข้อมูล SciVal
ดูเพิ่มเติม
ข่าวการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

+ วารสารธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ชีวจำนวน-ชีวิตกับตัวเลข” โดย รองศาสตราจารย์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.45-15.10 น. ณ ห้องประชุม LA 107 – LA 108 (ห้องประชุมริมน้ำ) ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

+ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นด้านเมเทโบโลมิกส์ทางคลีนิก และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูง มุ่งสู่การแพทย์แม่นยำ ในวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://sites.google.com/kku.ac.th/clinapshortcourseseries/home

+ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest/

ดูข่าวเพิ่มเติม

วารสารวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย

วารสารธรรมศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสาร Science & Technology Asia
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร