Loading...

HIGHLIGHTS

วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย 2565 ยกระดับงานวิจัย สร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
ดูเพิ่มเติม
ธรรมศาสตร์-มูลนิธิโตโยต้า มอบรางวัล TTF AWARD ปี 2564-2565
ดูเพิ่มเติม
ระบบบริหารจัดการทุนและรางวัลด้านการวิจัย มธ.
ดูเพิ่มเติม
Chair Professorship and Fellowship
ดูเพิ่มเติม
SCIENCE & TECHNOLOGY ASIA, Thammasat University Scopus Indexed Journal
ดูเพิ่มเติม

RESEARCH GRANTS AND AWARDS

ทุนวิจัยภายใน
ดูเพิ่มเติม
ทุนเผยแพร่งานวิจัย
ดูเพิ่มเติม
รางวัลด้านการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ทุนวิจัยภายนอก
ดูเพิ่มเติม
TU Grants and Awards 2020
ดูเพิ่มเติม
วารสารธรรมศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสาร Science & Technology Asia
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร

News

ฐานข้อมูลกฎหมายและกฎ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดูเพิ่มเติม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิตทุน "บพข"
ดูเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล เจนีวา
ดูเพิ่มเติม
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565
ดูเพิ่มเติม
ฐานข้อมูล SciVal
ดูเพิ่มเติม
ข่าวการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

+ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ETC) รุ่นที่ 3 โดยกำหนดการอบรมเริ่ม วันพุธที่ 1,8,15,22,29 มีนาคม และ 5 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ อาคารรับรองเกษะโกมล ถนน อำนวยสงคราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อัตราค่าลงทะเบียน 25,000 บาท ต่อท่าน (รับจำนวนจำกัด) รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูข่าวเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

+ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so08.tci-thaijo.org/index.php/jmsnrru/index

+ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มหาวิทยาลัยดูแล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oja.kmitl.ac.th/

+ กสทช. ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร กสทช. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal

ดูข่าวเพิ่มเติม