Loading...

HIGHLIGHTS

ปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ดูเพิ่มเติม
Bualuang ASEAN Chair Professorship and Fellowship
ดูเพิ่มเติม
SCIENCE & TECHNOLOGY ASIA, Thammasat University Scopus Indexed Journal
ดูเพิ่มเติม
การประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 21
ดูเพิ่มเติม

RESEARCH GRANTS AND AWARDS

ทุนวิจัยภายใน
ดูเพิ่มเติม
ทุนเผยแพร่งานวิจัย
ดูเพิ่มเติม
รางวัลด้านการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ทุนวิจัยภายนอก
ดูเพิ่มเติม

News

นักวิจัย มธ. คว้า 19 รางวัลระดับโลก
ดูเพิ่มเติม
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 18 ท่าน ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562

ดูเพิ่มเติม
ประมวลภาพงานวันนักวิจัย 2561
ดูเพิ่มเติม
ฐานข้อมูล SciVal
ดูเพิ่มเติม
ข่าวการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

+ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/

+ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดงาน “การจับคู่งานวิจัยต่อยอดธุรกิจและอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบธุรกิจ ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. งานวิจัยสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร และ 2. งานวิจัยสาขาการแพทย์และสุขภาพ ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรม The Berkley ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมนำเสนอผลงานได้ที่ นายสรรทราย สุทธินนท์ โทร. 080-5032994 อีเมล์ sunsaisuttinon@gmail.com

+ ขอเชิญ นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงการวิจัย เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อ “การประกวดโครงร่างการวิจัยภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ายางพาราไทย” ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ researchraot@gmail.com

ดูข่าวเพิ่มเติม

วารสารวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย

วารสารธรรมศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสาร Science & Technology Asia
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร