Loading...

HIGHLIGHTS

9 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมปี 2019
ดูเพิ่มเติม
Bualuang ASEAN Chair Professorship and Fellowship
ดูเพิ่มเติม
SCIENCE & TECHNOLOGY ASIA, Thammasat University Scopus Indexed Journal
ดูเพิ่มเติม

RESEARCH GRANTS AND AWARDS

ทุนวิจัยภายใน
ดูเพิ่มเติม
ทุนเผยแพร่งานวิจัย
ดูเพิ่มเติม
รางวัลด้านการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ทุนวิจัยภายนอก
ดูเพิ่มเติม

News

ภาพงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
ดูเพิ่มเติม
The International Symposium on Asia AI for Business and Industry
ดูเพิ่มเติม
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 18 ท่าน ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562

ดูเพิ่มเติม
ฐานข้อมูล SciVal
ดูเพิ่มเติม
ข่าวการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

+ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และส่งผลงานได้ที่ https://phrc.wu.ac.th/2563/

+ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 251 อาคารปิยชาติส่วนต่อขยาย ชั้น 2 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

+ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.graduate.ubru.ac.th/spo/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูข่าวเพิ่มเติม

วารสารวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย

วารสารธรรมศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสาร Science & Technology Asia
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร