Loading...

HIGHLIGHTS

ช่องทางในการติดต่อกองบริหารการวิจัย ในช่วงปิดทำการชั่วคราว
ดูเพิ่มเติม
พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่
ดูเพิ่มเติม
Chair Professorship and Fellowship
ดูเพิ่มเติม
ผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2562-2563
ดูเพิ่มเติม

RESEARCH GRANTS AND AWARDS

ทุนวิจัยภายใน
ดูเพิ่มเติม
ทุนเผยแพร่งานวิจัย
ดูเพิ่มเติม
รางวัลด้านการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ทุนวิจัยภายนอก
ดูเพิ่มเติม
TU Grants and Awards 2020
ดูเพิ่มเติม
วารสารธรรมศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสาร Science & Technology Asia
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร

News

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิตทุน "บพข"
ดูเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล เจนีวา
ดูเพิ่มเติม
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565
ดูเพิ่มเติม
PMUC Program Management Unit for Competitiveness
ดูเพิ่มเติม
นักวิจัยธรรมศาสตร์ คว้า 19 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
ดูเพิ่มเติม
ฐานข้อมูล SciVal
ดูเพิ่มเติม
ข่าวการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

+ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ปี 2564 ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบระบบ Online ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการส่งบทความและกำหนดการสำคัญได้ที่ https://peacon2021.pea.co.th/

+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ online และ onsite ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rmutcon.org/

+ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้ได้จริง 2022 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ โทร./Line 080-5972894 หรือ Facebook www.facebook.com/arm.red.94

ดูข่าวเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

+ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด้จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เปิดรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564 ผู้สนใจสามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

+ สอวช. ได้พัฒนาโครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ (Crowdsourcing) มาออกแบบข้อเสนอนโยบายในโจทย์ “ทำอย่างไรจะลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา” ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/PIP-LostGen

+ สกสว. ขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ร่วมสื่อสารผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากองค์ความรู้และงานวิจัย โดยอ้างอิงชื่อกองทุนเสริม ววน. ทุกครั้งที่จัดการกิจกรรม หรือเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดูข่าวเพิ่มเติม