Loading...

HIGHLIGHTS

ช่องทางในการติดต่อกองบริหารการวิจัย ในช่วงปิดทำการชั่วคราว
ดูเพิ่มเติม
พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่
ดูเพิ่มเติม
Chair Professorship and Fellowship
ดูเพิ่มเติม
ผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2562-2563
ดูเพิ่มเติม

RESEARCH GRANTS AND AWARDS

ทุนวิจัยภายใน
ดูเพิ่มเติม
ทุนเผยแพร่งานวิจัย
ดูเพิ่มเติม
รางวัลด้านการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ทุนวิจัยภายนอก
ดูเพิ่มเติม
TU Grants and Awards 2020
ดูเพิ่มเติม
วารสารธรรมศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสาร Science & Technology Asia
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร

News

PMUC Program Management Unit for Competitiveness
ดูเพิ่มเติม
นักวิจัยธรรมศาสตร์ คว้า 19 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
ดูเพิ่มเติม
บทความรองอธิการบดีใน Times higher education เรื่อง Benefiting society with interdisciplinary and international collaboration
ดูเพิ่มเติม
ฐานข้อมูล SciVal
ดูเพิ่มเติม
ข่าวการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

+ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่ http://ranc.research.swu.ac.th/

+ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021 ณ Sukhothai Treasure Resort & Spa ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.asaihl2021.nu.ac.th/home.php

+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี 7 หัวข้อการเสวนา ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3tjQiul หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

ดูข่าวเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

+ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่า ในระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท ปริญญาเอกทุนละ 100,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.constitutionalcourt.or.th/th/occ_web/

+ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STE) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://stej.msu.ac.th/

+ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัยที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.nrct.go.th รับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7359

ดูข่าวเพิ่มเติม