Loading...

HIGHLIGHTS

ผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2562-2563
ดูเพิ่มเติม
แนวทางการดำเนินการวิจัยในคนในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ดูเพิ่มเติม
Bualuang ASEAN Chair Professorship and Fellowship
ดูเพิ่มเติม
SCIENCE & TECHNOLOGY ASIA, Thammasat University Scopus Indexed Journal
ดูเพิ่มเติม

RESEARCH GRANTS AND AWARDS

ทุนวิจัยภายใน
ดูเพิ่มเติม
ทุนเผยแพร่งานวิจัย
ดูเพิ่มเติม
รางวัลด้านการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ทุนวิจัยภายนอก
ดูเพิ่มเติม
TU Grants and Awards 2020
ดูเพิ่มเติม
วารสารธรรมศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสาร Science & Technology Asia
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร

News

มธ. คว้า 15 รางวัลการวิจัยแห่งชาติปี 2563
ดูเพิ่มเติม
ภาพงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
ดูเพิ่มเติม
The International Symposium on Asia AI for Business and Industry
ดูเพิ่มเติม
ฐานข้อมูล SciVal
ดูเพิ่มเติม
ข่าวการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

+ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 สร้างสรรค์งานวิจัยบนฐานของนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ สำหรับการประชุมระดับชาติได้ที่ http://mcrunc.org และการประชุมระดับนานาชาติที่ http://ici-im.org/

+ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยแลนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2564" ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6326 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน (36 คน/ครั้ง) ดูเอกสารเพิ่มเติม

+ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและสมัครเข้าร่วมการส่งบทความและงานวิจัย ได้ที่ http://thailandpod.org/ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ดูข่าวเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

+ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รายละเอียดเพิ่มเติม https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cultureskru/about/submissions

+ วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/login

+ กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนต่างๆ คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC) สามารถเข้าชมและเผยแพร่สืบค้นข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ศูนวิัยแรงงานแห่งชาติ http://nlrc.mol.go.th/

+ COMPLAINT ท่านใดมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ สามารถฝากข้อร้องเรียนได้ที่นี่

ดูข่าวเพิ่มเติม