Loading...

TTF AWARD

TTF Book Awards คืออะไร?

          รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หรือ TTF AWARD ตั้งขึ้นมาเพื่อประกาศเกียรติคุณผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อสนับสนุนนักวิชาการไทยให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่า เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป การดำเนินการรางวัล TTF AWARD เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย โดยมีนโยบายในการคัดเลือกผลงานทางวิชาการดีเด่นเข้ารับรางวัลเป็นประจำทุกปี


ผลงานแบบไหนที่สามารถส่งเข้าประกวดได้?

          1. เป็นผลงานวิชาการของนักวิชาการไทย ที่จัดพิมพ์ในรูปของหนังสือภาษาไทย หรือต้นฉบับภาษาไทย ที่พร้อมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ที่มีการนำเสนอถูกต้องตามจารีตของงานวิชาการ

          2. เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ หรือเคยตีพิมพ์แล้วไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่พิมพ์ครั้งแรกจนถึงวันปิดรับผลงาน

          3. มีเนื้อหาวิชาการที่เป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ (Original) หรือแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลของผู้แต่ง อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ

          4. ไม่เป็นผลงานในลักษณะของบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ไม่เป็นงานแปล หรืองานรวบรวมข้อมูล

          5. เป็นหัวข้อวิชาการร่วมสมัย สอดคล้องเท่าทันกับยุคสมัยปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง และเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทย ที่สามารถเข้าถึงผู้คนในสังคมได้อย่างหลากหลาย


มีรางวัลอะไรน่าสนใจบ้าง?

ประเภทของรางวัล

          1. รางวัลเกียรติยศ 1 รางวัล

               เงินรางวัลสำหรับผู้แต่ง 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

          2. รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น

               ด้านสังคมศาสตร์ 1 รางวัล เงินรางวัลสำหรับผู้แต่ง 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

               ด้านมนุษยศาสตร์ 1 รางวัล เงินรางวัลสำหรับผู้แต่ง 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

               ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 รางวัล เงินรางวัลสำหรับผู้แต่ง 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

               ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1 รางวัล เงินรางวัลสำหรับผู้แต่ง 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

          1. หนังสือที่รับรางวัลจะต้องจัดพิมพ์ใหม่ หรือปรับเปลี่ยนปกหนังสือ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

               - ปรากฎตราสัญลักษณ์รางวัล TTF AWARD บนปกหนังสือ

               - ต้องพิมพ์คำประกาศเกียรติคุณ คำแถลงของมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย และรายนามคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย แทรกในหนังสือที่ได้รับรางวัล

          2. โครงการจะมอบเงินสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือรอบใหม่ให้แก่สำนักพิมพ์ จำนวนไม่เกิน 50,000 บาท โดยจะต้องจัดส่งหนังสือให้แก่โครงการก่อนวันจัดงานประกาศเกียรติคุณรางวัล TTF AWARD จำนวน 100 เล่ม (ในกรณีที่หนังสือมีมูลค่าสูง จะขอรับหนังสือในมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินที่สนับสนุนการจัดพิมพ์) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หนังสือและการจัดงาน

          3. หนังสือที่ได้รับรางวัล หากมีการพิมพ์ซ้ำในระยะเวลา 3 ปี โครงการรางวัล TTF AWARD ขอคงรูปแบบการจัดพิมพ์ตามข้อ 1 ไว้


อยากส่งผลงานเข้าประกวด ต้องทำอย่างไร?

          ผู้ประพันธ์ / สำนักพิมพ์ / สถาบันทางวิชาการ / สถาบันการศึกษา / สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานที่สนใจ สามารถส่งหนังสือเข้ารับการพิจารณารางวัลได้ โดยผู้เสนอจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามรายการ ดังนี้

          1. หนังสือที่เสนอเข้ารับการพิจารณา จำนวน 5 ชุด

          2. สรุปเนื้อหาของหนังสือโดยสังเขป เป็นบทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ หรือไม่เกิน 500 คำ จำนวน 5 ชุด

          3. หนังสือรับรองคุณภาพของผลงาน

               3.1 กรณีเสนอโดยหน่วยงาน จะต้องได้รับการรับรองคุณภาพ โดยหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ

               3.2 กรณีเสนอโดยผู้ประพันธ์ จะต้องได้รับการรับรองคุณภาพ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอ

สามารถส่งผลงานได้ที่

          โครงการรางวัล TTF AWARD งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทรศัพท์ 0 2564 4441-79 ต่อ 1819 โทรสาร 0 2564 3151

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : rue2517@hotmail.com
 

หนังสือที่ได้รับรางวัล TTF Award ในปีที่ผ่านมา

รางวัลเกียรติยศ

ชื่อหนังสือ : ชมช่อมาลตี

พระราชนิพนธ์ใน   : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลสาขาสังคมศาสตร์

ชื่อหนังสือ : ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่น
             ยุคสูงวัยระดับสุดยอด

แต่งโดย   : ผศ.ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)
             คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลสาขามนุษยศาสตร์

ชื่อหนังสือ : อภิธาน ศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย (เล่มที่ 1-4)

แต่งโดย   : รศ.สมคิด จิระทัศนกุล
             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อหนังสือ : การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ำดี

แต่งโดย   : รศ.พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์
             คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลสาขาสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ชื่อหนังสือ : สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

แต่งโดย   : ศ.กิตติคุณ ศักดา ศิริพันธุ์
             ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
             และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT)