Loading...

ประกาศสำคัญ

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567   UPDATE 28/05/2567

เเนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน   UPDATE 08/01/2567

ขั้นตอนการยื่น EC   UPDATE 08/01/2567

แหล่งอบรมความรู้จริยธรรมงานวิจัยในคน ออนไลน์

GCP Online คณะแพทยศาสตร์ มธ.

National Drug Abuse Treatment Clinical Trials Network

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Thai MOOC จริยธรรมการวิจัยในมุษย์เบื้องต้น

CITI Program

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. สาขาวิทยาศาสตร์

 

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก

 • บันทึกข้อความเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ScF 04_01 (TH) | ScF 04_01 (ENG) / โครงร่างการวิจัย ScF04_02 (TH) | ScF 04_02 (ENG) เพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม

 • ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ScF 04_03

 • ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย/หรือผู้ปกครอง ScF 05_01 (TH) | ScF 05_01 (ENG)

  หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย

 • หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ScF 05_02 (TH) | ScF 05_02 (ENG)

  หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 13 ถึงน้อยกว่า 18 ปี ScF 05_03 (TH) | ScF 05_03 (ENG)

  หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุระหว่าง 7 ถึงน้อยกว่า 13 ปี ScF 05_04 (TH) | ScF 05_04 (ENG)

  หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุระหว่าง 7 ถึงน้อยกว่า 13 ปี ScF 05_05 (TH) | ScF 05_05 (ENG)

  หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย

 • แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัยระยะเวลา 1 ปี (ตารางกำหนดช่วงเวลารายเดือนที่ระบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัยอย่างละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

 • โครงการวิจัย (Research Project) ปก สารบัญ ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ใส่เลขหน้าทุกหน้า ให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามแบบ ScF 07_01 และ ประวัติผู้วิจัย ScF 07_02

 • เครื่องมือวิจัย / โปรแกรมดำเนินการทดลอง/แผนการสอน / คู่มือ / แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว พร้อมแนบหลักฐาน หากเป็นเครื่องมือมาตรฐานขอให้อ้างอิงแหล่งที่มา

 • กรณีเป็นนักศึกษา แบบสำเนาการสอบผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์

 • อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ โดยส่งไฟล์มายัง ecsctu3@tu.ac.th

  หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ที่มีเนื้อหาและหน้าเอกสารตรงกับตัวเล่ม

 • หลักฐานการเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน / หลักสูตรจริยธรรมพื้นฐานหากเป็นการวิจัยเชิงคลินิกขอให้จัดส่ง GCP ร่วมด้วย

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมส่งไฟล์ (PDF ไฟล์) มายัง ecsctu3@tu.ac.th


 

การส่งเอกสารสำหรับการส่งฉบับแก้ไขตามมติของคณะกรรมการ

 • ตารางรายละเอียดที่แก้ไขตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ ScF 04_05 (TH) | ScF 04_05 (ENG)

  ส่งเอกสารที่ทำ Highlight ในส่วนที่ได้ปรับแก้ไข และไม่ทำ Highlight จำนวนชุดเอกสารที่ต้องจัดส่ง

  ขอให้ผู้วิจัยดูในบันทึกข้อความแจ้งปรับแก้ไขที่ท่านได้รับ และส่งไฟล์มายัง ecsctu3@tu.ac.th


 

กรณีขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment)

 • บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

 • แบบฟอร์มรายงานการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการวิจัย ScF 08_01

 • ตารางชี้แจงการปรับแก้ไข

 • โครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น Information Sheet, Consent Form, เครื่องมือวิจัยฯ

  ส่งเอกสารที่ทำ Highlight ในส่วนที่ได้ปรับแก้ไข จำนวน 1 ชุด

  ไม่ทำ Highlight 1 ชุด และส่งไฟล์มายัง ecsctu3@tu.ac.th


 

การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

 • บันทึกข้อความนำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ScF 09_01

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และส่งไฟล์มายัง ecsctu3@tu.ac.th


 

การขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

 • บันทึกข้อความนำส่งขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

 • แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและขอต่ออายุใบรับรองฯ ScF 09_02

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และส่งไฟล์มายัง ecsctu3@tu.ac.th


 

การส่งรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย

 • บันทึกข้อความนำส่งขอรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

 • แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการวิจัย ScF 11_01

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และส่งไฟล์มายัง ecsctu3@tu.ac.th


 

การขอยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (กรณีได้รับการอนุมัติแล้วแต่ต้องการยกเลิกโดยที่โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ)

 • บันทึกข้อความนำส่งขอยุติโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

 • แบบฟอร์มรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด ScF 12_01

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และส่งไฟล์มายัง ecsctu3@tu.ac.th


 

การส่งรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

 • บันทึกข้อความ

 • แบบฟอร์มรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ScF 13_01

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และส่งไฟล์มายัง ecsctu3@tu.ac.th


 

การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง

 • บันทึกข้อความ

 • แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ScF 10_01

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และส่งไฟล์มายัง ecsctu3@tu.ac.th


 

การขอคัดลอกสำเนา

 • บันทึกข้อความ

 • แบบฟอร์มขอทำสำเนาเอกสาร / โครงการวิจัย ScF 19_02

 • แบบฟอร์มรักษาความลับ ScF 02_01

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และส่งไฟล์มายัง ecsctu3@tu.ac.th


 

การขอค้นเอกสาร

 • บันทึกข้อความ

 • แบบฟอร์มการขอค้นเอกสาร / โครงการวิจัย ScF 19_01

 • แบบฟอร์มรักษาความลับ ScF 02_01

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และส่งไฟล์มายัง ecsctu3@tu.ac.th


การขอร้องเรียนข้อสงสัยข้อเรียกร้องจากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

 • แบบบันทึกการร้องเรียนข้อสงสัยข้อเรียกร้องจากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ScF 17_01

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และส่งไฟล์มายัง ecsctu3@tu.ac.th


นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน


ติดต่อ

นางสาวชุติมา อบเหลือง (แฟง)

โทรศัพท์ (82) 7358

E-Mail : ecsctu3@tu.ac.th

 
 
 

 

นางสาวณาตยานี พยุงตน (เบลล์)

โทรศัพท์ (82) 7358

E-Mail : ecsctu3@tu.ac.th

 
 
 

 

นายพีรพงษ์ พิมดี (พี)

โทรศัพท์ (82) 7358

E-Mail : ecsctu3@tu.ac.th