Loading...

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์

 

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ออนไลน์ “CITI PROGRAM”

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก

 • บันทึกข้อความเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ScF 04_01 (TH) | ScF 04_01 (ENG) / โครงร่างการวิจัย Sc F04_02 (TH) | ScF 04_02 (ENG) เพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม

 • ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย/หรือผู้ปกครอง ScF 05_01 (TH) | ScF 05_01 (ENG)

  หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย

 • หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ScF 05_02 (TH) | ScF 05_02 (ENG)

  หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 13 ถึงน้อยกว่า 18 ปี ScF 05_03 (TH) | ScF 05_03 (ENG)

  หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุระหว่าง 7 ถึงน้อยกว่า 13 ปี ScF 05_04 (TH) | ScF 05_04 (ENG)

  หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุระหว่าง 7 ถึงน้อยกว่า 13 ปี ScF 05_05 (TH) | ScF 05_05 (ENG)

  หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย

 • แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัยระยะเวลา 1 ปี (ตารางกำหนดช่วงเวลารายเดือนที่ระบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัยอย่างละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

 • โครงการวิจัย (Research Project) ปก สารบัญ ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ใส่เลขหน้าทุกหน้า ให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามแบบ ScF 07_01 (TH) | ScF 07_01 (ENG) และ ประวัติผู้วิจัย ScF 07_02 (TH) | ScF 07_02 (ENG)

 • เครื่องมือวิจัย / โปรแกรมดำเนินการทดลอง/แผนการสอน / คู่มือ / แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว พร้อมแนบหลักฐาน หากเป็นเครื่องมือมาตรฐานขอให้อ้างอิงแหล่งที่มา

 • กรณีเป็นนักศึกษา แบบสำเนาการสอบผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์

 • อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (แผ่น CD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น) หรือส่งไฟล์มายัง ecsctu3@staff.tu.ac.th

  หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ที่มีเนื้อหาและหน้าเอกสารตรงกับตัวเล่ม

 • หลักฐานการเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน / GCP ของนักวิจัย

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง (PDF ไฟล์) จำนวน 1 แผ่น

  หรือส่งไฟล์มายัง ecsctu3@staff.tu.ac.th


 

การส่งเอกสารสำหรับการส่งฉบับแก้ไขตามมติของคณะกรรมการ

 • ตารางรายละเอียดที่แก้ไขตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ ScF 04_5 (TH) | ScF 04_5 (ENG)

  ส่งเอกสารที่ทำ Highlight ในส่วนที่ได้ปรับแก้ไข และไม่ทำ Highlight จำนวนชุดเอกสารที่ต้องจัดส่ง

  ขอให้ผู้วิจัยดูในบันทึกข้อความแจ้งปรับแก้ไขที่ท่านได้รับ

  พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง (PDF ไฟล์) จำนวน 1 แผ่น หรือส่งไฟล์มายัง ecsctu3@staff.tu.ac.th


 

กรณีขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment)

 • บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย เรียน ประธานคระอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3

 • แบบฟอร์มรายงานการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการวิจัย ScF 08_01 (TH) | ScF 08_01 (ENG)

 • ตารางชี้แจงการปรับแก้ไข

 • โครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น Information Sheet, Consent Form, เครื่องมือวิจัยฯ

  ส่งเอกสารที่ทำ Highlight ในส่วนที่ได้ปรับแก้ไข จำนวน 1 ชุด

  ไม่ทำ Highlight 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง (PDF ไฟล์) จำนวน 1 แผ่น

  หรือส่งไฟล์มายัง ecsctu3@staff.tu.ac.th


 

การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

 • บันทึกข้อความนำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3

 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ScF 09_01 (TH) | ScF 09_01 (ENG)

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง (PDF ไฟล์) จำนวน 1 แผ่น

  หรือส่งไฟล์มายัง ecsctu3@staff.tu.ac.th


 

การขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

 • บันทึกข้อความนำส่งขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ScF 09_01 (TH) | ScF 09_01 (ENG)

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง (PDF ไฟล์) จำนวน 1 แผ่น

  หรือส่งไฟล์มายัง ecsctu3@staff.tu.ac.th


 

การส่งรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย

 • บันทึกข้อความนำส่งขอรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3

 • แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการวิจัย ScF 11_01 (TH) | ScF 11_01 (ENG)

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง (PDF ไฟล์) จำนวน 1 แผ่น

  หรือส่งไฟล์มายัง ecsctu3@staff.tu.ac.th


 

การขอยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (กรณีได้รับการอนุมัติแล้วแต่ต้องการยกเลิกโดยที่โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ)

 • บันทึกข้อความนำส่งขอยุติโครงการวิจัย เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3

 • แบบฟอร์มรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด ScF 12_01

  ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง (PDF ไฟล์) จำนวน 1 แผ่น

  หรือส่งไฟล์มายัง ecsctu3@staff.tu.ac.th


 

การส่งรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

 • บันทึกข้อความ

 • แบบฟอร์มรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ScF 13_02


 

การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง

 • บันทึกข้อความ


 

การขอคัดลอกสำเนา

 • บันทึกข้อความ

 • แบบฟอร์มขอทำสำเนาเอกสาร / โครงการวิจัย ScF 19_02


 

การขอค้นเอกสาร

 • บันทึกข้อความ

 • แบบฟอร์มการขอค้นเอกสาร / โครงการวิจัย ScF 19_01


นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน