Loading...

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชุด 3 สาขาวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อาคารปิยชาติ ชั้น 1 ห้อง 110

99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : +66 (0) 2986 9213 ต่อ 7358

E-Mail : ecsctu3@tu.ac.th

เจ้าหน้าที่

นางสาวชุติมา อบเหลือง (แฟง)

โทรศัพท์ (82) 7358

E-Mail : ecsctu3@tu.ac.th

 
 
 

นางสาวณาตยานี พยุงตน (เบลล์)

โทรศัพท์ (82) 7358

E-Mail : ecsctu3@tu.ac.th

 
 
 

นายพีรพงษ์ พิมดี (พี)

โทรศัพท์ (82) 7358

E-Mail : ecsctu3@tu.ac.th