Loading...

ประกาศสำคัญ

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ