Loading...

01 หน่วยวิจัยด้านการสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้แกรฟีนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University Research Unit in Synthesis and Applications of Graphene

หัวหน้าหน่วยวิจัย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรฆวัชร รวมไมตรี

สังกัด :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     พันธกิจของหน่วยวิจัย

     ­- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการสังเคราะห์แกรฟีนโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศหรือวัสดุที่เป็นขยะของเสียที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้แกรฟีนราคาประหยัดและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

     ­- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการประยุกต์ใช้แกรฟีนเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

     ­- ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมและวงวิชาการ

     วัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย

     ­- ศึกษาการสังเคราะห์แกรฟีนโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศหรือวัสดุที่เป็นขยะของเสียที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้แกรฟีนราคาประหยัดและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

     - ศึกษาการประยุกต์ใช้แกรฟีนเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

     ­- ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมและวงวิชาการ