Loading...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. 2561
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยหรือพิจารณาโครงการวิจัย

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยหรือพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการทำวิจัย

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรองมาตรฐานการทำวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรองมาตรฐานการทำวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน สำหรับการพิจารณาด้านการรับรองมาตรฐานการทำวิจัย พ.ศ. 2567
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับการตรวจเยี่ยมประเมินห้องปฏิบัติการวิจัย และประเมินต่ออายุการรับรองห้องปฏิบัติการวิจัยระดับ 2 (BSL-2) พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) พ.ศ. 2563
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) พ.ศ. 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence-CoE) พ.ศ. 2563
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence-CoE) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence-CoE) พ.ศ. 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit–RU) พ.ศ. 2563
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund) พ.ศ. 2563
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไปกำหนดหัวข้อชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไปกำหนดหัวข้อชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไปกำหนดหัวข้อชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไปกำหนดหัวข้อชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ด้านการวิจัย

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนด้านการวิจัย

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ. 2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ พ.ศ. 2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการและอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการ

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการและอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการ พ.ศ. 2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการและอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการและการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการระดับส่วนงาน พ.ศ. 2563
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการและการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการระดับส่วนงาน พ.ศ. 2566