Loading...

ผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ศ.ดร.ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ์
โทรศัพท์ (82) 1012
E-Mail : ssiriwan@tu.ac.th
 
 
 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผศ.ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์
โทรศัพท์ (82) 1012
E-Mail : teerayut@siit.tu.ac.th
 
 
 

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

นางพรพิมล บุญศิริ
โทรศัพท์ (82) 1801
E-Mail : boonsiri_p1@hotmail.com
 
 
 

งานวางแผนและบริหารงานวิจัย

หัวหน้างานวางแผนและบริหารงานวิจัย

นางสาวทัศนีย์ ดาวเรือง (แจ๊ด)
โทรศัพท์ (82) 1813
E-Mail : thasaneetu@gmail.com
 
 
 
นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ (จุ๋ม)
โทรศัพท์ (82) 1804
E-Mail : benjawanjum@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- จริยธรรมการวิจัยในคน ชุด 2

 
 
นางวริศรียา ธนันชัยศิริกุล (นุ้ย)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : warissareeya_555358@hotmail.com
 

งานที่รับผิดชอบ

- ทุนสนับสนุนการวิจัยกองทุนวิจัย (ส่วนงาน)
- ประกันคุณภาพกองบริหารการวิจัย

 
นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

งานที่รับผิดชอบ

- ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (ทุนวิจัยงบบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม)
- ทุนร่วมสนับสนุนการวิจัย
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ
- ทุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนา
   สำหรับภาคอุตสาหกรรม
- ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
   จากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ทุน สนพ.)
- ทุนบัณฑิต วช.

 
นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี (ปลา)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : p.supranee25@gmail.com
 

งานที่รับผิดชอบ

- ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไปสำหรับอาจารย์
- ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
- ทุนวิจัยสถาบัน

 
นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com
 

งานที่รับผิดชอบ

- ทุนวิจัยทั่วไป สำหรับบัณฑิต
- ทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ
- ทุนสนับสนุนงานวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
- ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

 
นางสาวสิริลักษณ์ สาตบางหลวง (ดาว)
โทรศัพท์ (82) 1805
E-Mail : siriluk1ka@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- ความปลอดภัยทางชีวภาพ

 
 
นางสาวชุติมา อบเหลือง (แฟง)
โทรศัพท์ (82) 7358
E-Mail : chutichutii@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- จริยธรรมการวิจัยในคน ชุด 3

 
 
นางสาวนาบิลละห์ มิงสะ (เบลล์)
โทรศัพท์ (82) 7358
E-Mail : nabillah@tu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ

- จริยธรรมการวิจัยในคน ชุด 3

 
 

งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย

หัวหน้างานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย

นายหฤหรรษ์ สมใจ (โอม)
โทรศัพท์ (82) 1812
E-Mail : zaza1258@gmail.com
 
 
 
นางวิลาวัลย์ กางการ (วัลย์)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : wanly7728@gmail.com
 

งานที่รับผิดชอบ

- ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ
- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
- การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 
นางสาวหทัยชนก พึ่งศรี (อ้อม)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : hathaichanok.aom@gmail.com
 

งานที่รับผิดชอบ

- รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์
  ประเภทผลงานสร้างสรรค์
- รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์
  ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
- งานวันนักประดิษฐ์/Thailand Research Expo
- โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัย/วิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (นักศึกษา)

 
นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : rue2517@hotmail.com
 

งานที่รับผิดชอบ

- ทุนปริญญาเอก มธ.
- รางวัล TTF AWARD
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มธ.
- โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติกับนักวิจัยรุ่นใหม่

 
นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : eaktida.tap@gmail.com
 

งานที่รับผิดชอบ

- ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
- ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
- ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

 
นายวันเฉลิม กระจัดกลาง (น้ำเหนือ)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : naamnuea.k@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์
  และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ
- ทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
- งานวันนักวิจัย

 
 

งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย

หัวหน้างานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย

นางสาวเฟื่องกาญจน์ สารัมภานนท์ (อีฟ)
โทรศัพท์ (82) 1814
E-Mail : fuangkan_ka@hotmail.com
 
 
 
นางสาวชัชฎา วุฒิโชคดำรงค์ (น้ำ)
โทรศัพท์ (82) 1810
E-Mail : chatchadatu@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วารสาร Science & Technology Asia

 
 
นางสาววราภรณ์ ม่วงใหญ่เกาะ (คอนเน่)
โทรศัพท์ (82) 1811
E-Mail : conne-lovelove@hotmail.com
 

งานที่รับผิดชอบ

- ดูแลเว็บไซต์กองบริหารการวิจัย / เว็บไซต์วารสารวิชาการ
- ดูแล Facebook กองบริหารการวิจัย
- ระบบข้อมูลกองบริหารการวิจัย

 
าวปิยาภรณ์ นฤภัย (แพรวา)
โทรศัพท์ (82) 1810
E-Mail : piyaporn.naruphai@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- วารสารธรรมศาสตร์
- วารสาร Thammasat Review

 
 

หน่วยธุรการ

นางสาวสุนันท์ เทียนสว่าง (นัน)
โทรศัพท์ (82) 1815
E-Mail : sunan-z@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- งานด้านบุคคล
- งานด้านวัสดุและครุภัณฑ์

 
 
นายรติ สมันตรัฐ (โป้ง)
โทรศัพท์ (82) 1815
E-Mail : rati-a31@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- เลขานุการ

 
 
นายอุทัย ขันธมาลัย (ตุ้ม)
โทรศัพท์ (82) 1815
E-Mail : utai@tu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ

- งานสารบรรณ

 
 
นางสุวรรณา ใจจุมปู (นา)
โทรศัพท์ (82) 1815
E-Mail : sailom@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- พนักงานสถานที่

 
 
นางสมพิศ สุภามงคล (น้อย)
โทรศัพท์ (82) 1815
E-Mail :

งานที่รับผิดชอบ

- พนักงานสถานที่