Loading...

ผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร
โทรศัพท์ (82) 1106
E-Mail : paribatra@gmail.com
 
 
 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร. สุปราณี ลิสวัสดิ์
โทรศัพท์ (82) 1106
E-Mail : supranee@mathstat.sci.tu.ac.th
 
 
 

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

นางสาวทัศนีย์ ดาวเรือง (แจ๊ด)
โทรศัพท์ (82) 1801
E-Mail : thasanee@tu.ac.th, thasaneetu@gmail.com
 
 
 

งานวางแผนและบริหารงานวิจัย

หัวหน้างานวางแผนและบริหารงานวิจัย

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี (ปลา)
โทรศัพท์ (82) 1813
E-Mail : pla_pla@tu.ac.th, p.supranee25@gmail.com
 
 
 
นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae@tu.ac.th, pupae.tu@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- ทุนบูรณาการวิจัย
- ทุนวิจัยด้าน ววน.
- ทุนวิจัยภายนอก

 
 
นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1835
E-Mail : anny1982@tu.ac.th, sitakamolwongsomboon@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภท ทุนวิจัยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS)
- ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (NEW RESEARCHER)
- ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MATCHING FUND)
- การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (CENTER OF EXCELLENCE – COE)
- การจัดตั้งหน่วยวิจัย (RESEARCH UNIT – RU)

 
 
นางสาวสุพิชชา บุญสม (มายด์)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : supitc.b@tu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ

- ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย Fast Track
- ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย Thai Studies
- ทุนอุดหนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ

 
 
นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ (จุ๋ม)
โทรศัพท์ (82) 1804
E-Mail : benjawanjum@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์

 
 
นางสาวระพีพร ม่วงศรี (น้ำ)
โทรศัพท์ (82) 1804
E-Mail : narmrppm@tu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ

- จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์

 
 
นางสาวชุติมา อบเหลือง (แฟง)
โทรศัพท์ (82) 7358
E-Mail : f_chuti@tu.ac.th, chutichutii@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาวิทยาศาสตร์

 
 
นางสาวณาตยานี พยุงตน (เบลล์)
โทรศัพท์ (82) 7358
E-Mail : nattayap@tu.ac.th, payungtonbell01@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาวิทยาศาสตร์

 
 
นางสาวสิริลักษณ์ สาตบางหลวง (ดาว)
โทรศัพท์ (82) 1805
E-Mail : siriluk@tu.ac.th, siriluk1ka@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- ความปลอดภัยทางชีวภาพ

 
 
นางสาวอมรรัตน์ กองดิน (บีม)
โทรศัพท์ (82) 1805
E-Mail :

งานที่รับผิดชอบ

- ความปลอดภัยทางชีวภาพ

 
 
นายณรงค์ เมืองโสภา (บอย)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : lee_eel20@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- ผู้ประสานงานวิจัย

 
 
นายศิริศักดิ์ จันทรัตน์ (เติ๊ด)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : siri0607@tu.ac.th, gennetic0607@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- กองทุนวิจัย (ส่วนงาน)

 
 
นางสาวสุพรรณี ชะเอมเทศ (จอย)
โทรศัพท์ (82) 1804
E-Mail : suphannee.ch29@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- ผู้ประสานงานด้านมาตรฐานการวิจัย

 
 
นางสาวอาริญา บุญลอด (ดาด้า)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : arriyab@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- ผู้ประสานงานวิจัย (ทุนภายนอก)

 
 
นายพีรพงษ์ พิมดี (พี)
โทรศัพท์ (82) 7358
E-Mail : pherapongnsk@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- ผู้ประสานงานด้านมาตรฐานการวิจัย

 
 
นางสาวศุภลักษณ์ มีมานัด (นุช)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : supa1439@tu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ

- ผู้ประสานงานวิจัย (ทุนภายใน)

 
 

งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย

หัวหน้างานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย

นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1812
E-Mail : eaktida@tu.ac.th, eaktida.tap@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- ทุน Bualuang Asean Chair Professorship

 
 
นางวิลาวัลย์ กางการ (วัลย์)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : vilavan@tu.ac.th, wanly7728@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ
- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
- ทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 
 
นางสาวหทัยชนก พึ่งศรี (อ้อม)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : hathaiao@tu.ac.th, hathaichanok.aom@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์
  ประเภทผลงานสร้างสรรค์
- รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์
  ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
- งานวันนักประดิษฐ์ / Thailand Research Expo
- รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ / โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักวิจัย
- โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัย / วิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (นักศึกษา)

 
 
นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : rue0070@tu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ

- ทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย
- รางวัล TTF AWARD
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มธ.
- ทุน TGISI
- GMSARN
- โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติกับนักวิจัยรุ่นใหม่

 
 
นายวันเฉลิม กระจัดกลาง (น้ำเหนือ)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : naamnuea@tu.ac.th, naamnuea.k@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์
  และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ
- ประชุมวิชาการ 4 สถาบัน
- งานวันนักวิจัย
- ทุน Thammasat Posdoctoral Fellow

 
 
นางสาวกุลวัสสา ศาสตร์สาระ (เต้)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : kulwassa91@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
- ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
- รางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- รางวัล TTF AWARD

 
 
นายณัฐพงศ์ อนุดิษย์ (นัท)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : nat.nattapong1997@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- งานประชุมวิชาการ 4 สถาบัน
- งานสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร

 
 

งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย

หัวหน้างานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย

นางสาวเฟื่องกาญจน์ สารัมภานนท์ (อีฟ)
โทรศัพท์ (82) 1814
E-Mail : fuangkan@tu.ac.th, fuangkan_ka@hotmail.com
 
 
 
นางสาวชัชฎา วุฒิโชคดำรงค์ (น้ำ)
โทรศัพท์ (82) 1810
E-Mail : wchatcha@tu.ac.th, chatchadatu@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วารสาร Science & Technology Asia

 
 
นางสาวรณิดา ธนนันภัทรกุล (คอนเน่)
โทรศัพท์ (82) 1811
E-Mail : conne@tu.ac.th
 

งานที่รับผิดชอบ

- ดูแลเว็บไซต์กองบริหารการวิจัย / เว็บไซต์วารสารวิชาการ
- ดูแล Facebook กองบริหารการวิจัย
- ระบบข้อมูลกองบริหารการวิจัย

 
นางสาวสรารัตน์ เผ่าไทย (เฟิร์ส)
โทรศัพท์ (82) 1811
E-Mail : sararath@tu.ac.th, Sararath.first05@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- วารสารธรรมศาสตร์
- วารสาร Thammasat Review

 
 
นางสาวปิยาภรณ์ นฤภัย (แพรวา)
โทรศัพท์ (82) 1811
E-Mail : praewa26@tu.ac.th, piyaporn.naruphai@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- ผู้ประสานงานวารสาร

 
 

หน่วยธุรการ

นางสาวสุนันท์ เทียนสว่าง (นัน)
โทรศัพท์ (82) 1815
E-Mail : sunant@tu.ac.th, sunan-z@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- งานด้านบุคคล
- งานด้านวัสดุและครุภัณฑ์
- ประกันคุณภาพกองบริหารการวิจัย

 
 
นายรติ สมันตรัฐ (โป้ง)
โทรศัพท์ (82) 1815
E-Mail : rati@tu.ac.th, rati-a31@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ

- เลขานุการ
- งานสารบรรณ

 
 
นางสุวรรณา ใจจุมปู (นา)
โทรศัพท์ (82) 1815
E-Mail : suwannaj@tu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ

- พนักงานบริการ

 
 
นางสมพิศ สุภามงคล (น้อย)
โทรศัพท์ (82) 1815
E-Mail : susompit@tu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ

- พนักงานสถานที่