Loading...

โครงสร้างการบริหาร

ศ.ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

อธิการบดี

 

รศ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 

รศ.ดร. สุปราณี ลิสวัสดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 

นางสาวทัศนีย์ ดาวเรือง

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

 

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี

หัวหน้างานวางแผน

และบริหารงานวิจัย

นางสาวเอกธิดา แดงปรก

หัวหน้างานส่งเสริม

และเผยแพร่งานวิจัย

นางสาวเฟื่องกาญจน์ สารัมภานนท์

หัวหน้างานวารสารทางวิชาการ

และระบบข้อมูลการวิจัย