Loading...

โครงสร้างการบริหาร

รศ. เกศินี วิฑูรชาติ

อธิการบดี

 

ศ.ดร.ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 

ผศ.ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 

นางพรพิมล บุญศิริ

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

 

นางสาวทัศนีย์ ดาวเรือง

หัวหน้างานวางแผน

และบริหารงานวิจัย

นางสาวเฟื่องกาญจน์ สารัมภานนท์

หัวหน้างานส่งเสริม

และเผยแพร่งานวิจัย

นางสาวเฟื่องกาญจน์ สารัมภานนท์

หัวหน้างานวารสารทางวิชาการ

และระบบข้อมูลการวิจัย