Loading...

กองบริหารการวิจัย

กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : +66 (0) 2564 4441-79 ต่อ 1815

โทรสาร : +66 (0) 2564 3151

E-Mail : research@staff.tu.ac.th

ห้องผู้บริหาร

นายรติ สมันตรัฐ (โป้ง)โทรศัพท์ (82) 1815rati-a31@hotmail.comเลขานุการ

หน่วยธุรการ

นางสาวสุนันท์ เทียนสว่าง (นัน)โทรศัพท์ (82) 1815sunan-z@hotmail.comงานบุคคล, วัสดุและครุภัณฑ์
    
นายอุทัย ขันธมาลัย (ตุ้ม)โทรศัพท์ (82) 1815utai@tu.ac.thงานสารบรรณ
    

งานวางแผนและบริหารงานวิจัย

นางสาวทัศนีย์ ดาวเรือง (แจ๊ด)โทรศัพท์ (82) 1813หัวหน้างานวางแผน
 thasaneetu@gmail.comและบริหารงานวิจัย
   
นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ (จุ๋ม)โทรศัพท์ (82) 1804จริยธรรมการวิจัยในคน ชุด 2
 benjawanjum@gmail.com 
   
นางสาวสิริลักษณ์ สาตบางหลวง (ดาว)โทรศัพท์ (82) 1805ความปลอดภัยทางชีวภาพ
 siriluk1ka@gmail.com 
   
นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)โทรศัพท์ (82) 1816ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน | ทุนร่วม สกว |
 pupae.tu@gmail.comรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ
   
นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี (ปลา)โทรศัพท์ (82) 1817ทุนวิจัยทั่วไปสำหรับอาจารย์ | ทุนวิจัยสถาบัน |
 p.supranee25@gmail.comทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
   
นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)โทรศัพท์ (82) 1817ทุนวิจัยทั่วไปสำหรับบัณฑิต | ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ |
 sitakamol@gmail.comทุนวิจัยประเภทกำหนดหัวข้อ |
  ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
   

งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย

นายหฤหรรษ์ สมใจ (โอม)โทรศัพท์ (82) 1812หัวหน้างานส่งเสริม
 zaza1258@gmail.comและเผยแพร่งานวิจัย
   
นางวิลาวัลย์ กางการ (วัลย์)โทรศัพท์ (82) 1818ทุนการเขียนตำรา | ทุนจัดทำสื่อการสอน |
 wanly7728@gmail.comรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
   
นางสาวหทัยชนก พึ่งศรี (อ้อม)โทรศัพท์ (82) 1818ทุนนรนิติ เศรษฐบุตร |
 hathaichanok.aom@gmail.comทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์
   
นายวันเฉลิม กระจัดกลาง (น้ำเหนือ)โทรศัพท์ (82) 1818รางวัลเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ |
 naamnuea.k@gmail.comทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
   
นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)โทรศัพท์ (82) 1819ทุนปริญญาเอก มธ. | ทุนผู้ช่วยสอน |
 rue2517@hotmail.comรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มธ.
   
นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)โทรศัพท์ (82) 1819ทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย | ทุนตีพิมพ์ผลงานวิชาการ |
 eaktida.tap@gmail.comทุนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   

งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย

นางสาวเฟื่องกาญจน์ สารัมภานนท์ (อีฟ)โทรศัพท์ (82) 1814หัวหน้างานวารสารทางวิชาการ
 zaza1258@gmail.comและระบบข้อมูลการวิจัย
   
นางสาวชัชฎา วุฒิโชคดำรงค์ (น้ำ)โทรศัพท์ (82) 1810วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
 chatchadatu@gmail.comวารสาร Science & Technology Asia
   
นางสาวปิยาภรณ์ นฤภัย (แพรวา)โทรศัพท์ (82) 1811วารสารธรรมศาสตร์ |
 piyaporn.naruphai@gmail.comวารสาร Thammasat Review
   
นางสาววราภรณ์ ม่วงใหญ่เกาะ (คอนเน่)โทรศัพท์ (82) 1811ดูแลเว็บไซต์กองบริหารการวิจัย |
 conne-lovelove@hotmail.comเว็บไซต์วารสารวิชาการ มธ. |
  ดูแล Facebook กองบริหารการวิจัย |
  ระบบข้อมูลกองบริหารการวิจัย