Loading...

ภารกิจ

กองบริหารการวิจัย โดยมีการกำหนดขอบเขตภาระงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 งาน ดังนี้

          1. งานวางแผนและบริหารงานวิจัย

                        มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย จัดทำแผนบริหารงานวิจัยและงบประมาณประจำปี ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รวมถึงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย จัดสรรทุนวิจัย ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำประกันคุณภาพด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพการวิจัย จัดทำแผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พิจารณาจัดตั้ง ติดตามและรายงานการดำเนินงานของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ พิจารณาข้อเสนอโครงการและออกใบรับรองให้แก่โครงการวิจัยด้านจริยธรรมในคนความปลอดภัยทางชีวภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

          2. งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย

                        มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อันได้แก่ ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ กองทุนนรนิติ เศรษฐบุตร ทุนปริญญาเอก ทุนผู้ช่วยสอน รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ การร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น การจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การดำเนินการเกี่ยวกับการให้รางวัลเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมตลอดถึงการรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รับมอบหมาย

          3. งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย

                        มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงานการจัดทำวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย กำกับดูแลวารสารทางวิชาการของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย จัดทำและดูแลเว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย จัดทำรายงานประจำปีของฝ่ายวิจัย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย