Loading...

ประกาศสำคัญ

แจ้งแนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของ EC สาขาสังคมศาสตร์

การแนบประกาศนียบัตรก่อนส่งโครงการเข้ารับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

แจ้งยกเลิกการพิจารณารับรองโครงร่างการวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในคน

โครงการวิจัยใดที่ประสงค์จะยื่นเรื่องเข้ารับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และได้รับสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มธ. ขอให้แนบสำเนาใบเสร็จชำระค่าธรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป

แหล่งอบรมความรู้จริยธรรมงานวิจัยในคน ออนไลน์

National Drug Abuse Treatment Clinical Trials Network   NEW UPDATE !!!

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Thai MOOC จริยธรรมการวิจัยในมุษย์เบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคม และพฤติกรรมศาสตร์ (ผ่านระบบออนไลน์) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   NEW UPDATE !!!

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. สาขาสังคมศาสตร์

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก

 • บันทึกนำส่ง (กรณีผู้วิจัยเป็นนักศึกษา) SF 28_1

 • บันทึกนำส่ง (กรณีผู้วิจัยเป็นอาจารย์, เจ้าหน้าที่) SF 28_1

 • แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการส่ง File เอกสารประกอบเพื่อเข้ารับการพิจารณา Completeness Check Form

 • แบบประเมินวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย SF 05_1

 • แบบเสนอโครงร่างการวิจัย SF 09_1

 • แบบประวัติผู้วิจัย SF 09_2

 • เอกสารชี้แจง สำหรับเด็กอายุ 7 ปีแต่ไม่ถึง 13 ปี SF 10_1

 • เอกสารชี้แจง สำหรับเด็กอายุ 13 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปี SF 10_1

 • เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย อายุ 18 ปีขึ้นไป SF 10_1

 • หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย SF 10_2

 • หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้ปกครอง SF 10_3


 

การส่งเอกสารสำหรับการส่งฉบับแก้ไขตามมติของคณะกรรมการ

 • บันทึกข้อความ SF28_2

 • แบบชี้แจงโครงร่างการวิจัยฉบับปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการฯ แบบเอกสารที่ SF 05_5


 

Protocol Amendment

 • บันทึกข้อความ SF28_2

 • แบบรายงานแก้ไข SF 07_1


 

การส่งรายงานความก้าวหน้า + การขอต่ออายุโครงการวิจัย

 • บันทึกข้อความ SF28_3

 • แบบรายงานความก้าวหน้า+ต่ออายุโครงการ SF 13_1


 

การส่งรายงานการไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด

 • บันทึกข้อความ SF28_7

 • แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด SF 21_1


 

การส่งรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Protocol Termination Report)

 • บันทึกข้อความ SF28_4

 • แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด SF 14_1


 

การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง

 • บันทึกข้อความ SF28_6

 • แบบฟอร์มที่แบ่งตามประเภทการรายงาน

  - แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ SF 18

  - แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง SF 19_1


 

การส่งรายงานสรุปผลการวิจัย (Final report)

 • บันทึกข้อความ SF28_5

 • แบบรายงานสรุปผลการวิจัย SF 15_1


 

การขอคัดลอกสำเนา / ขอค้นเอกสาร

 • บันทึกข้อความ SF28_8

 • ฟอร์มขอค้นเอกสาร SF 23


 

การส่งบันทึกร้องเรียน

 • แบบฟอร์ม SF 16