Loading...

"ผู้วิจัยสามารถส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาได้ที่ ecsctu2@tu.ac.th ภายหลังส่งเอกสารแล้ว ท่านจะได้รับ E-mail ตอบกลับภายใน 3 วันทำการ หากไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับกรุณาติดต่อสำนักงาน 0-2564-3937 หรือ 0-2564-4440-79 ต่อ 1804"

ประกาศสำคัญ

การแนบประกาศนียบัตรก่อนส่งโครงการเข้ารับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

แจ้งยกเลิกการพิจารณารับรองโครงร่างการวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในคน

โครงการวิจัยใดที่ประสงค์จะยื่นเรื่องเข้ารับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และได้รับสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มธ. ขอให้แนบสำเนาใบเสร็จชำระค่าธรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป

แหล่งอบรมความรู้จริยธรรมงานวิจัยในคน ออนไลน์

National Drug Abuse Treatment Clinical Trials Network

Thai MOOC จริยธรรมการวิจัยในมุษย์เบื้องต้น

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. สาขาสังคมศาสตร์

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก

 • บันทึกนำส่ง (กรณีผู้วิจัยเป็นนักศึกษา) SF 28_1

 • บันทึกนำส่ง (กรณีผู้วิจัยเป็นอาจารย์, เจ้าหน้าที่) SF 28_1

 • แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการส่ง File เอกสารประกอบเพื่อเข้ารับการพิจารณา Completeness Check Form

 • แบบประเมินวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย SF 05_1

 • แบบเสนอโครงร่างการวิจัย SF 09_1

 • แบบประวัติผู้วิจัย SF 09_2

 • เอกสารชี้แจง สำหรับเด็กอายุ 7 ปีแต่ไม่ถึง 13 ปี SF 10_1

 • เอกสารชี้แจง สำหรับเด็กอายุ 13 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปี SF 10_1

 • เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย อายุ 18 ปีขึ้นไป SF 10_1

 • หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย SF 10_2

 • หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้ปกครอง SF 10_3


 

การส่งเอกสารสำหรับการส่งฉบับแก้ไขตามมติของคณะกรรมการ

 • บันทึกข้อความ SF28_2

 • แบบชี้แจงโครงร่างการวิจัยฉบับปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการฯ แบบเอกสารที่ SF 05_5


 

Protocol Amendment

 • บันทึกข้อความ SF28_2

 • แบบรายงานแก้ไข SF 07_1


 

การส่งรายงานความก้าวหน้า + การขอต่ออายุโครงการวิจัย

 • บันทึกข้อความ SF28_3

 • แบบรายงานความก้าวหน้า+ต่ออายุโครงการ SF 13_1


 

การส่งรายงานการไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด

 • บันทึกข้อความ SF28_7

 • แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด SF 21_1


 

การส่งรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Protocol Termination Report)

 • บันทึกข้อความ SF28_4

 • แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด SF 14_1


 

การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง

 • บันทึกข้อความ SF28_6

 • แบบฟอร์มที่แบ่งตามประเภทการรายงาน

  - แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ SF 18

  - แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง SF 19_1


 

การส่งรายงานสรุปผลการวิจัย (Final report)

 • บันทึกข้อความ SF28_5

 • แบบรายงานสรุปผลการวิจัย SF 15_1


 

การขอคัดลอกสำเนา / ขอค้นเอกสาร

 • บันทึกข้อความ SF28_8

 • ฟอร์มขอค้นเอกสาร SF 23


 

การส่งบันทึกร้องเรียน

 • แบบฟอร์ม SF 16


 

ติดต่อ

นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ (จุ๋ม)

โทรศัพท์ (82) 1804

E-Mail : benjawanjum@gmail.com

 
 
 

 

นางสาวระพีพร ม่วงศรี (น้ำ)

โทรศัพท์ (82) 1804

E-Mail : ecsctu2@tu.ac.th