Loading...

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์

 

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก

 • บันทึกข้อความ เรียนประธานคณะอนุกรรมการฯ

 • บันทึกข้อความแบบประเมินวิธีพิจารณาโครงร่างการวิจัย SF 05_1

 • แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย SF 05_3

 • แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัย SF 09_1

 • แบบประวัติผู้วิจัย SF 09_2

 • เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Information sheet) SF10_1

 • หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form) SF10_2

 • บันทึกข้อความการขอรับพิจารณาครั้งแรก SF28_1

 • แนบใบประกาศการอบรม GCP ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด


 

การส่งเอกสารสำหรับการส่งฉบับแก้ไขตามมติของคณะกรรมการ

 • บันทึกข้อความ SF28_2

 • แบบชี้แจงโครงร่างการวิจัยฉบับปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการฯ แบบเอกสารที่ SF 05_5


 

Protocol Amendment

 • บันทึกข้อความ SF28_2

 • แบบรายงานแก้ไข SF 07_1


 

การส่งรายงานความก้าวหน้า + การขอต่ออายุโครงการวิจัย

 • บันทึกข้อความ SF28_3

 • แบบรายงานความก้าวหน้า+ต่ออายุโครงการ SF 13_1


 

การส่งรายงานการไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด

 • บันทึกข้อความ SF28_7

 • แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด SF 21_1


 

การส่งรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Protocol Termination Report)

 • บันทึกข้อความ SF28_4

 • แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด SF 14_1


 

การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง

 • บันทึกข้อความ SF28_6

 • แบบฟอร์มที่แบ่งตามประเภทการรายงาน

  - แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ SF 18

  - แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง SF 19_1


 

การส่งรายงานสรุปผลการวิจัย (Final report)

 • บันทึกข้อความ SF28_5

 • แบบรายงานสรุปผลการวิจัย SF 15_1


 

การขอคัดลอกสำเนา / ขอค้นเอกสาร

 • บันทึกข้อความ SF28_8

 • ฟอร์มขอค้นเอกสาร SF 23


 

การส่งบันทึกร้องเรียน

 • แบบฟอร์ม SF 16