Loading...

รางวัลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564–2565

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2464-2565 จำนวน 37 รางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 4 รางวัล
รางวัลผลงานวิจัย 14 รางวัล
รางวัลวิทยานิพนธ์ 9 รางวัล
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 10 รางวัล
 
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 19 รางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร. เกศรา ณ บางช้างวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (สาขาวิทยาศาสตร์และเภสัช)
2. ศาสตราจารย์ ดร. วัชระ งามจิตรเจริญคณะศิลปศาสตร์ (สาขาปรัชญา)

รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 7 รางวัล ดังนี้
ระดับดีมาก 1 รางวัล
1. ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษามุ่งเป้าสารโรโดไมรโทนจากสมุนไพร ใบกระทุ (วงศ์ชมพู่) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่และการใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ คณะสหเวชศาสตร์ (ผู้ร่วมวิจัย)
 
ระดับดี 6 รางวัล
1. ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนายาสมุนไพรรักษาโรคเรื้อรังจากสารสกัดเบญจกูล”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ คณะแพทยศาสตร์
 
2. ผลงานวิจัยเรื่อง “พลวัตทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์
 
3. ผลงานวิจัยเรื่อง “การกระจายตัวของการส่งออก โครงสร้างการกระจายตัว และการเจริญเติบโต ทาง เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมไทย”
โดย รองศาตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
 
4. ผลงานวิจัยเรื่อง “อยู่กับบาดแผล : เสียงจากสามัญชน ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางการเมือง (2553-2557)”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 
5. ผลงานวิจัยเรื่อง “การย้ายถิ่นของแรงงานทักษะสูงในไทย: บทสำรวจเบื้องต้น”
โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทนี เจริญศรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
       2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐจรี สุวรรณภัฏ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 
6. ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน”
โดย ดร. กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์

รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
ระดับดีมาก 1 รางวัล
1. วิทยานิพนธ์เรื่อง “สิทธิในการเดินทางทางอากาศของคนพิการ The Right to Travel by Air of Persons with Disabilities สำเร็จการศึกษาจาก Leiden University เนเธอร์แลนด์”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี คณะนิติศาสตร์
สำเร็จการศึกษาจาก : Leiden University, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr.Pablo Mender de Leon
 
ระดับดี 4 รางวัล
1. วิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อการส่งถ่ายพลังงานโมเมนตัม และความเข้มข้น ในระหว่างการไหลแบบอิ่มตัวในวัสดุพรุน (กรณีศึกษาแบบจำลองประเภทไม่สมดุลเชิงความร้อน)”
โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร. เปรมปรียา มณเฑียรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
 
2. วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความมั่นคงของตัวตนและการแสวงหาสถานะ:นโยบายต่างประเทศเชิงรุกของไทยช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”
โดย ดร. พีระ เจริญวัฒนนุกูล คณะรัฐศาสตร์
สำเร็จการศึกษาจาก : University of Cambridge, สหราชอาณาจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Associate Professor Dr.Ayze Zarakol
 
3. วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมบนพื้นที่ไซเบอร์: จินตนาการผู้หญิงไทยในการค้นหาคู่ออนไลน์ข้ามชาติ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี พนานครทรัพย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สำเร็จการศึกษาจาก : Latrobe University, เครือรัฐออสเตรเลีย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Associate Professor Dr.Raelene Wilding
 
4. วิทยานิพนธ์เรื่อง “การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ทำงานร่วมกันโดยสามารถกำหนดนโยบายการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ชัดเจน สามารถรองรับการใช้งานได้ไม่จำกัด และมีประสิทธิภาพการเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในคลาวด์ที่มีผู้ออกแอททริบิ้วต์หลายราย”
โดย ดร. สมชาติ ฟักเขียว สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สำเร็จการศึกษาจาก : The University of Tokyo, ญี่ปุ่น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Associate Professor Dr.Hiroyuki Sato

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
ระดับดีมาก 1 รางวัล
1. ผลงานเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดินแบบมีระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน : Space Walker”
โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
       2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี คุณค้ำชู คณะสหเวชศาสตร์
 
ระดับดี 1 รางวัล
1. ผลงานเรื่อง “ชุดสีย้อมอสุจิ บี อาร์”
โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฌลณต เกษตร คณะสหเวชศาสตร์
       2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน คณะสหเวชศาสตร์
 
ประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล
1. ผลงานเรื่อง “เซนเซอร์ฉลาดสำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารและ สิ่งแวดล้อม”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร ยังวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
2. ผลงานเรื่อง “เอไอเชสฟอร์ออล”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
3. ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์สร้างสถานการณ์จำลองสำหรับการฝึกการดูแลผู้ป่วยทารกที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ”
โดย อาจารย์ สุภาวดี ทับกล่ำ คณะพยาบาลศาสตร์

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 18 รางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญคณะนิติศาสตร์ (สาขานิติศาสตร์)
2. ศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาเศรษฐศาสตร์)

รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 7 รางวัล ดังนี้
ระดับดีมาก 1 รางวัล
1. ผลงานวิจัย เรื่อง "ปัญหาเขตอำนาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการดำเนินการทางปกครองในเรื่องสิทธิในที่ดิน"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ คณะนิติศาสตร์
 
ระดับดี 6 รางวัล
1. ผลงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของอนุภาคแม่เหล็กนาโนและอนุภาคกราฟีนออกไซด์เพื่อการใช้งานทางด้านสิ่งแวดล้อมและการแพทย์"
โดย ดร.จริยา แก้วเสน่หา และคณะ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 
2. ผลงานวิจัย เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพสมบัติเฉพาะฐานพอลิแลคติกแอซิดและกระบวนการรีไซเคิลทางเคมีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG)"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต และคณะ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 
3. ผลงานวิจัย เรื่อง "โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีและครอบครัว : ทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล และคณะ คณะนิติศาสตร์
 
4. ผลงานวิจัย เรื่อง "ส่องผ่านเพดานแก้ว : ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา ยาบุชิตะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 
5. ผลงานวิจัย เรื่อง "การเสริมสร้างทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 
6. ผลงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและมลพิษทางอากาศในจังหวัดน่าน"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ และคณะ คณะศิลปศาสตร์

รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 รางวัล
ระดับดีมาก 1 รางวัล
1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ข้อเสนอทางกฎหมายเพื่อรองรับการทำข้อตกลงเชิงอนุรักษ์ในประเทศไทย : การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ บุญเรือง คณะนิติศาสตร์ มธ.
สำเร็จการศึกษาจาก : University of Dundee, สหราชอาณาจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Colin T. Reid
 
ระดับดี 3 รางวัล
1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนาระบบไฮบริดเชิงควอนตัมโดยใช้สนามความเครียดเชื่อมต่อระบบเรโซเนเตอร์เชิงกลในเพชรผลึกเดี่ยวและระบบคิวบิตไนโตรเจนแวแคนซีเซ็นเตอร์"
โดย ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
สำเร็จการศึกษาจาก : University of California, Santa Barbara, สหรัฐอเมริกา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Ania Jayich
 
2. วิทยานิพนธ์ เรื่อง "คุณลักษณะของการตอบสนองเชิงความร้อนในกระบวนการรักษาด้วยไมโครเวฟโดยใช้ท่อนำคลื่นในเนื้อเยื่อตับ : โมเดลไบโอฮีตที่มีเส้นเลือดใหญ่ฝังอยู่ & โมเดลตับที่พิจารณาเป็นวัสดุพรุน"
โดย ดร.วุฒิพงษ์ ปรีชาพลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
สำเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
 
3. วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรประมง : กรณีศึกษาวิถีการดำรงอยู่กับความขัดแย้งของชาวประมงชายฝั่ง"
โดย ดร.พัชราภา ตันตราจิน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา
สำเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
ระดับดี 3 รางวัล
1. ผลงาน เรื่อง "นวัตกรรมการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อหมู่เลือดระบบดีเอโกด้วยเทคโนโลยีคลังฟาจ"
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล คณะสหเวชศาสตร์
 
2. ผลงาน เรื่อง "ระบบตรวจหาและระบุประเภทของโรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic stroke) บนภาพถ่ายสมองจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography หรือ CT) โดยไม่ฉีดสารทึบรังสี(non-contrast CT หรือ NCCT) โดยอัตโนมัติ"
โดย นางสาวพันธิตร จันทร์แต่งผล และคณะ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 
3. ผลงาน เรื่อง "ระบบระบุตำแหน่งลิ่มเลือดในสมองโดยอัตโนมัติบนภาพถ่ายสมอง ncCT ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด (Middle Cerebral Artery) อุดตันในระยะเฉียบพลัน จากไฟล์ DICOM"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง และคณะ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 
ระดับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล
1. ผลงาน เรื่อง "เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ และคณะ คณะสหเวชศาสตร์
 
2. ผลงาน เรื่อง "เครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืน เพื่อผู้สูงอายุ"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์