Loading...

ที่ปรึกษา

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. พจนีย์ ศรีมาโนชญ์

รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระชัย ธนานันต์

รองศาสตราจารย์ ดร. จารุณี ควรพิบูลย์

รองศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล อังคเศกวินัย

รองศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์ สกลภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร รัฐพล อาษาสุจริต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง กมลพรรณ ภักดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นันตรา สุวันทารัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิรมย์ น้อยสำแดง

อาจารย์ ดร. ศศิธร ศรีมีชัย

อาจารย์ ดร. อติภัทร ยาศิริ

ดร. บุญเฮียง พรมดอนกอย

นางสาวรุ่งรัตน์ ลาภเจริญวงศ์

นางจุฑามาศ ศิริปาณี

ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาลินี รอนไพริน

ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานวางแผนและบริหารงานวิจัย

นางสาวสิริลักษณ์ สาตบางหลวง