Loading...

1. สรุปทุนและรางวัลด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

2. ประกาศ/ข้อบังคับ ด้านทุนวิจัยและรางวัล

3. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย

 • เป็นการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทั้งในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ. 2561

  Download PDF        Download WORD

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : eaktida.tap@gmail.com
 

4. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ

 • เป็นการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทั้งในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์บทความวิชาการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพร่บทความวิชาการมากยิ่งขึ้น

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ พ.ศ. 2561

  Download PDF        Download WORD

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : eaktida.tap@gmail.com
 

5. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

 • เป็นการสนับสนุนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะในระดับชาติและนานาชาติ

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

  Download PDF        Download WORD

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวหทัยชนก พึ่งศรี (อ้อม)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : hathaichanok.aom@gmail.com
 

6. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

 • เป็นรางวัลที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

  Download PDF        Download WORD

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวหทัยชนก พึ่งศรี (อ้อม)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : hathaichanok.aom@gmail.com
 

7. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยชองมหาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2561

  Download PDF        Download WORD

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางวิลาวัลย์ กางการ (วัลย์)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : wanly7728@gmail.com
 

8. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวหทัยชนก พึ่งศรี (อ้อม)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : hathaichanok.aom@gmail.com
 

9. รางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • เป็นการสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ในประเทศไทย หรือในประเทศอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2561

  Download PDF        Download WORD

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : eaktida.tap@gmail.com
 

10. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์ และมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยรางวัลมี 4 สาขา ดังนี้ 1.สาขาสังคมศาสตร์ 2.สาขามนุษยศาสตร์ 3.สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ 4.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีเงินรางวัลประเภท ดีเด่น จำนวน 30,000 บาท ประเภท ดีมาก จำนวน 20,000 บาท ประเภท ดี จำนวน 10,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : rue2517@hotmail.com
 

11. รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย

 • เป็นการประกาศรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติรวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์และนักวิจัยผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมได้รับทราบและชื่นชมในผลงานของนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี

 • แบบฟอร์มการขอข้อมูลบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย ประจำปี 2563-2564 สำหรับการจัดงานวันนักวิจัยประจำปี 2563 -2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวันเฉลิม กระจัดกลาง (น้ำเหนือ)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : naamnuea.k@gmail.com