Loading...

1. แนวทางการดำเนินงานด้านทุนวิจัยและรางวัล

2. ประกาศ/ข้อบังคับ ด้านทุนวิจัยและรางวัล

3. รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย

  • เป็นการประกาศรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติรวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์และนักวิจัยผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมได้รับทราบและชื่นชมในผลงานของนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวันเฉลิม กระจัดกลาง (น้ำเหนือ)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : naamnuea.k@gmail.com
 

4. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยชองมหาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางวิลาวัลย์ กางการ (วัลย์)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : wanly7728@gmail.com
 

5. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

6. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • เป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์ และมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยรางวัลมี 4 สาขา ดังนี้ 1.สาขาสังคมศาสตร์ 2.สาขามนุษยศาสตร์ 3.สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ 4.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีเงินรางวัลประเภท ดีเด่น จำนวน 30,000 บาท ประเภท ดีมาก จำนวน 20,000 บาท ประเภท ดี จำนวน 10,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : rue2517@hotmail.com