Loading...

1. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย

  • เป็นการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทั้งในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกุลวัสสา ศาสตร์สาระ (เต้)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : kulwassa91@gmail.com
 

2. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

  • เป็นรางวัลที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวหทัยชนก พึ่งศรี (อ้อม)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : hathaiao@tu.ac.th, hathaichanok.aom@gmail.com
 

3. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ

  • เป็นการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทั้งในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์บทความวิชาการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพร่บทความวิชาการมากยิ่งขึ้น


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกุลวัสสา ศาสตร์สาระ (เต้)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : kulwassa91@gmail.com
 

4. รางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  • เป็นการสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ในประเทศไทย หรือในประเทศอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : eaktida@tu.ac.th, eaktida.tap@gmail.com
 

5. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

  • เป็นการสนับสนุนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะในระดับชาติและนานาชาติ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวหทัยชนก พึ่งศรี (อ้อม)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : hathaiao@tu.ac.th, hathaichanok.aom@gmail.com
 

7. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยชองมหาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางวิลาวัลย์ กางการ (วัลย์)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : vilavan@tu.ac.th, wanly7728@gmail.com
 

8. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564

  • เป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์ และมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยรางวัลมี 4 สาขา ดังนี้ 1.สาขาสังคมศาสตร์ 2.สาขามนุษยศาสตร์ 3.สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ 4.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีเงินรางวัลประเภท ดีเด่น จำนวน 30,000 บาท ประเภท ดีมาก จำนวน 20,000 บาท ประเภท ดี จำนวน 10,000 บาท


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : rue0070@tu.ac.th