Loading...

1. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกุลวัสสา ศาสตร์สาระ (เต้)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : kulwassa91@gmail.com
 

2. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวหทัยชนก พึ่งศรี (อ้อม)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : hathaiao@tu.ac.th, hathaichanok.aom@gmail.com
 

3. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกุลวัสสา ศาสตร์สาระ (เต้)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : kulwassa91@gmail.com
 

4. รางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกุลวัสสา ศาสตร์สาระ (เต้)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : kulwassa91@gmail.com
 

5. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวหทัยชนก พึ่งศรี (อ้อม)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : hathaiao@tu.ac.th, hathaichanok.aom@gmail.com
 

8. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : rue0070@tu.ac.th