Loading...

ทุนอุดหนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ

1. ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภท ทุนวิจัยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1835
E-Mail : anny1982@tu.ac.th, sitakamolwongsomboon@gmail.com
 

3. ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุพิชชา บุญสม (มายด์)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : supitc.b@tu.ac.th
 

4. ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (Thai Studies)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุพิชชา บุญสม (มายด์)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : supitc.b@tu.ac.th
 

5. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1835
E-Mail : anny1982@tu.ac.th, sitakamolwongsomboon@gmail.com
 

6. การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence – CoE)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1835
E-Mail : anny1982@tu.ac.th, sitakamolwongsomboon@gmail.com
 

7. การจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit – RU)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1835
E-Mail : anny1982@tu.ac.th, sitakamolwongsomboon@gmail.com
 

8. ทุนสนับสนุนการวิจัย Bualuang ASEAN Chair Professor


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : eaktida@tu.ac.th, eaktida.tap@gmail.com
 

9. ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellowship)

 • Thammasat Postdoctoral Fellow Report on Work Commencement
  Download : Word | PDF
     Update 19/04/2567
 • แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  ดาวน์โหลด : Word | PDF
     Update 19/04/2567

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวันเฉลิม กระจัดกลาง (น้ำเหนือ)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : naamnuea@tu.ac.th, naamnuea.k@gmail.com
 

10. ทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : rue0070@tu.ac.th
 

12. ทุนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201913. ทุนวิจัยทั่วไปกำหนดหัวข้อชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamolwongsomboon@gmail.com
 

14. ทุนวิจัยทั่วไป สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15. ทุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamolwongsomboon@gmail.com
 

18. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนให้ความรู้ และสร้างโอกาสในการฝึกฝนการทำวิจัยให้แก่อาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทราบถึงวิธีการดำเนินการวิจัยที่ถูกต้อง พัฒนาศักยภาพและความถนัดอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamolwongsomboon@gmail.com