Loading...

1. แนวทางการดำเนินงานด้านทุนวิจัยและรางวัล

2. ประกาศ/ข้อบังคับ ด้านทุนวิจัยและรางวัล

4. แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการ งบประมาณแผ่นดิน

6. ทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

7. ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี (ปลา)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : p.supranee25@gmail.com
 

8. ทุนวิจัยทั่วไปกำหนดหัวข้อชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com
 

9. ทุนวิจัยทั่วไป สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี (ปลา)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : p.supranee25@gmail.com
 

10. ทุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com
 

11. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี (ปลา)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : p.supranee25@gmail.com
 

12. ทุนวิจัยสถาบัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี (ปลา)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : p.supranee25@gmail.com
 

13. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนให้ความรู้ และสร้างโอกาสในการฝึกฝนการทำวิจัยให้แก่อาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทราบถึงวิธีการดำเนินการวิจัยที่ถูกต้อง พัฒนาศักยภาพและความถนัดอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com
 

14. การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence-CoE)

  • เพื่อเป็นแหล่งสร้างและหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ โดยศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ Center of Excellence ถือเป็นกลไกลหนึ่งในการสร้างความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com
 

15. ทุนปริญญาเอก มธ.

  • เป็นทุนที่สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก ทำวิทยานิพนธ์และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่มีรายงานการประชุม โดยมีค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อภาคการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือน อัตรา 10,000 บาทต่อเดือน / ค่าเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง เหมาจ่ายเป็นเงิน 30,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : rue2517@hotmail.com
 

16. กองทุนวิจัย (ส่วนงาน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางวริศรียา ธนันชัยศิริกุล (นุ้ย)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : warissareeya_555358@hotmail.com