Loading...

ทุนอุดหนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ

3. ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)

  • ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัย จัดสรรให้แก่ผู้รับทุน เพื่อดำเนินโครงการวิจัย ที่ผู้รับทุนเสนอขึ้นมาตามความสนใจในประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย และที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ และต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี (ปลา)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : pla_pla@tu.ac.th, p.supranee25@gmail.com
 

4. ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (Thai Studies)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี (ปลา)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : pla_pla@tu.ac.th, p.supranee25@gmail.com
 

5. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund)

  • ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund) เป็นทุนสนับสนุนความร่วมมือการทำวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์/นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้กรณีความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศมหาวิทยาลัยอาจขอให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยร่วมสนับสนุนทุนด้วยส่วนหนึ่ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวทัศนีย์ ดาวเรือง (แจ๊ด)
โทรศัพท์ (82) 1813
E-Mail : thasanee@tu.ac.th, thasaneetu@gmail.com
 

6. การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence – CoE)

  • ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบด้วยอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหรือวิชาการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เพื่อจัดทำหรือผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการอื่น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : anny1982@tu.ac.th, sitakamol@gmail.com
 

7. การจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit – RU)

  • หน่วยวิจัย (Research Unit–RU) ประกอบด้วยอาจารย์หรือนักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหรือวิชาการ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อจัดทำหรือผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการอื่น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : anny1982@tu.ac.th, sitakamol@gmail.com
 

8. ทุนสนับสนุนการวิจัย Bualuang ASEAN Chair Professor


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : eaktida@tu.ac.th, eaktida.tap@gmail.com
 

9. ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellowship)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวันเฉลิม กระจัดกลาง (น้ำเหนือ)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : naamnuea@tu.ac.th, naamnuea.k@gmail.com
 

10. ทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย

  • เป็นทุนที่สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก ทำวิทยานิพนธ์และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ หรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่มีรายงานการประชุม โดยมีค่าใช้จ่ายรายเดือน อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน / ค่าเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง เหมาจ่ายเป็นเงิน 30,000 บาท


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : rue0070@tu.ac.th, rue2517@hotmail.com
 

11. กองทุนวิจัย (ส่วนงาน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี (ปลา)
โทรศัพท์ (82) 1813
E-Mail : pla_pla@tu.ac.th, p.supranee25@gmail.com
 

12. ทุนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


13. ทุนวิจัยทั่วไปกำหนดหัวข้อชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com
 

14. ทุนวิจัยทั่วไป สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15. ทุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com
 

18. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนให้ความรู้ และสร้างโอกาสในการฝึกฝนการทำวิจัยให้แก่อาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทราบถึงวิธีการดำเนินการวิจัยที่ถูกต้อง พัฒนาศักยภาพและความถนัดอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com