Loading...

ประกาศสำคัญ แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19

1. สรุปทุนและรางวัลด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

2. ประกาศ/ข้อบังคับ ด้านทุนวิจัยและรางวัล

4. ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellow)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวันเฉลิม กระจัดกลาง (น้ำเหนือ)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : naamnuea.k@gmail.com
 

5. ทุนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


6. ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

 • กำหนดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตลอดปี โดยจะตัดรอบพิจารณาโครงการที่มีเอกสารครบถ้วน ทุกๆ วันที่ 20 ของเดือน และจะประกาศผลการพิจารณาภายใน 2 เดือนถัดไป
  ตัวอย่างเช่น
  โครงการที่ยื่นขอรับการพิจารณา และมีเอกสารคบถ้วน ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 จะได้รับประกาศผลการพิจารณาภายในเดือน เมษายน 2563 เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี (ปลา)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : p.supranee25@gmail.com
 

7. ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)

 • ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัย จัดสรรให้แก่ผู้รับทุน เพื่อดำเนินโครงการวิจัย ที่ผู้รับทุนเสนอขึ้นมาตามความสนใจในประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย และที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ และต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) พ.ศ. 2563

  Download PDF        Download WORD

 • กำหนดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตลอดปี โดยจะตัดรอบพิจารณาโครงการที่มีเอกสารครบถ้วน ทุกๆ วันที่ 20 ของเดือน และจะประกาศผลการพิจารณาภายใน 2 เดือนถัดไป
  ตัวอย่างเช่น
  โครงการที่ยื่นขอรับการพิจารณา และมีเอกสารคบถ้วน ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 จะได้รับประกาศผลการพิจารณาภายในเดือน เมษายน 2563 เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี (ปลา)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : p.supranee25@gmail.com
 

8. การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence-CoE)

 • ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบด้วยอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหรือวิชาการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เพื่อจัดทำหรือผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการอื่น

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence-CoE) พ.ศ. 2563

  Download PDF        Download WORD

 • กำหนดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตลอดปี โดยจะตัดรอบพิจารณาโครงการที่มีเอกสารครบถ้วน ทุกๆ วันที่ 20 ของเดือน และจะประกาศผลการพิจารณาภายใน 2 เดือนถัดไป
  ตัวอย่างเช่น
  โครงการที่ยื่นขอรับการพิจารณา และมีเอกสารคบถ้วน ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 จะได้รับประกาศผลการพิจารณาภายในเดือน เมษายน 2563 เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com
 

9. การจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit–RU)

 • หน่วยวิจัย (Research Unit–RU) ประกอบด้วยอาจารย์หรือนักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหรือวิชาการ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อจัดทำหรือผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการอื่น

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit–RU) พ.ศ. 2563

  Download PDF        Download WORD

 • กำหนดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตลอดปี โดยจะตัดรอบพิจารณาโครงการที่มีเอกสารครบถ้วน ทุกๆ วันที่ 20 ของเดือน และจะประกาศผลการพิจารณาภายใน 2 เดือนถัดไป
  ตัวอย่างเช่น
  โครงการที่ยื่นขอรับการพิจารณา และมีเอกสารคบถ้วน ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 จะได้รับประกาศผลการพิจารณาภายในเดือน เมษายน 2563 เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com
 

10. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund)

 • ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund) เป็นทุนสนับสนุนความร่วมมือการทำวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์/นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้กรณีความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศมหาวิทยาลัยอาจขอให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยร่วมสนับสนุนทุนด้วยส่วนหนึ่ง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund) พ.ศ. 2563

  Download PDF        Download WORD

 • แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภททุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564    NEW UPDATE !!!

  Download PDF         Download WORD

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายณรงค์ เมืองโสภา (บอย)
โทรศัพท์ (82) 1811
E-Mail : lee_eel20@hotmail.com
 

11. ทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย

 • เป็นทุนที่สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก ทำวิทยานิพนธ์และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่มีรายงานการประชุม โดยมีค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อภาคการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือน อัตรา 10,000 บาทต่อเดือน / ค่าเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง เหมาจ่ายเป็นเงิน 30,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : rue2517@hotmail.com
 

12. กองทุนวิจัย (ส่วนงาน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางวริศรียา ธนันชัยศิริกุล (นุ้ย)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : warissareeya_555358@hotmail.com
 

13. ทุนวิจัยทั่วไปกำหนดหัวข้อชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com
 

15. ทุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com
 

18. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนให้ความรู้ และสร้างโอกาสในการฝึกฝนการทำวิจัยให้แก่อาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทราบถึงวิธีการดำเนินการวิจัยที่ถูกต้อง พัฒนาศักยภาพและความถนัดอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
โทรศัพท์ (82) 1817
E-Mail : sitakamol@gmail.com