Loading...

1. สรุปทุนและรางวัลด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

2. ประกาศ/ข้อบังคับ ด้านทุนวิจัยและรางวัล

3. ทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563

    Download PDF

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางวิลาวัลย์ กางการ (วัลย์)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : wanly7728@gmail.com
 

4. ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ พ.ศ. 2561

    Download PDF

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางวิลาวัลย์ กางการ (วัลย์)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : wanly7728@gmail.com
 

5. ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งปริมาณและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับสูงขึ้นในระดับสากล จึงสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ จึงได้กำหนดให้มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ

    Download PDF

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวันเฉลิม กระจัดกลาง (น้ำเหนือ)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : naamnuea.k@gmail.com