Loading...

1. แนวทางการดำเนินงานด้านทุนวิจัยและรางวัล

2. ประกาศ/ข้อบังคับ ด้านทุนวิจัยและรางวัล

3. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย

  • เป็นการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทั้งในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : eaktida.tap@gmail.com
 

4. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ

  • เป็นการสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทั้งในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์บทความวิชาการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพร่บทความวิชาการมากยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : eaktida.tap@gmail.com
 

5. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

  • เป็นการสนับสนุนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะในระดับชาติและนานาชาติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวหทัยชนก พึ่งศรี (อ้อม)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : hathaichanok.aom@gmail.com
 

6. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

  • เป็นรางวัลที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวหทัยชนก พึ่งศรี (อ้อม)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : hathaichanok.aom@gmail.com
 

7. รางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  • เป็นการสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ในประเทศไทย หรือในประเทศอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : eaktida.tap@gmail.com
 

8. ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

  • เป็นทุนที่ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยผู้ขอรับทุนสามารถนำงบประมาณที่ได้รับ ไปว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาในการแปลบทความ บทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางวิลาวัลย์ กางการ (วัลย์)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : wanly7728@gmail.com
 

9. ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งปริมาณและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับสูงขึ้นในระดับสากล จึงสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ จึงได้กำหนดให้มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวันเฉลิม กระจัดกลาง (น้ำเหนือ)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : naamnuea.k@gmail.com