Loading...

1. ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งปริมาณและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับสูงขึ้นในระดับสากล จึงสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ จึงได้กำหนดให้มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายวันเฉลิม กระจัดกลาง (น้ำเหนือ)
โทรศัพท์ (82) 1818
E-Mail : naamnuea@tu.ac.th, naamnuea.k@gmail.com
 

2. ทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ