Loading...

1. แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2565

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

2. ทุน บพค. ประจำปีงบประมาณ 2564

 
 
 
 
 

3. การเสนอของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

5. ข่าวทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอผ่านเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3ptuI4r   NEW UPDATE !!!


แนวทางการขอทุนจาก PMU A และ PMU C    NEW UPDATE !!!


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย (Preliminary) เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยใหม่ที่สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้มากขึ้น ดังนี้
         1. โครงการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (Preliminary Research) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
         2. โครงการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงภาณิชย์ (Preliminary Research) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.swu.ac.th/ หรือดาวโหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1KRMNfgayjzYYmUq7BpKurz9Jh63d2MpP?usp=sharing ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2564   NEW UPDATE !!!


มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/202006/ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564


สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 2564 โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.constitutionalcourt.or.th/th/office_occ/sub.php?nid=9081 หรือดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2564 ( Franco–Thai 2021) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://francothai-science.com/scholarships/ หรือดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


7. ทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

9. ทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านพลังงานหมุนเวียน (เชื้อเพลิงชีวมวล) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน