Loading...

1. โครงการ "รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564"

ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้แทนของโครงการ ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าร่วมโครงการ "รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564"

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. – 12.05 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายณรงค์ เมืองโสภา (บอย)
โทรศัพท์ (82) 1811
E-Mail : tu.researchfunding@gmail.com และ lee_eel20@hotmail.com
 

2. แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2566

3. แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2565

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

4. ทุน บพค. ประจำปีงบประมาณ 2564

 
 
 
 
 

5. การเสนอของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

7. ข่าวทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    NEW UPDATE !!!


9. ทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

11. ทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านพลังงานหมุนเวียน (เชื้อเพลิงชีวมวล) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน