Loading...

1. ทุนวิจัยและนวัตกรรม 2564

3. ทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านพลังงานหมุนเวียน (เชื้อเพลิงชีวมวล) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

4. ข่าวทุนวิจัยภายนอก

วช. ประกาศเปิดรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th/ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562   NEW UPDATE !!!


ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ศจย. ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ www.trc.or.th เมนูศูนย์ข้อมูล-หัวข้อทุนวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หรือสอบถามายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 06-4585-3818 รายละเอียดเพิ่มเติม


The Junior Research Fellowship Program 2020