Loading...

ข่าวทุนวิจัยภายนอก

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัยที่มีโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ โดยปี 2565 จะเน้นให้ความสำคัญกับงานวิจัยทางเคมีที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.ttsf.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565    NEW UPDATE !!!


1. แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2567

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

2. โครงการ "รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564"

 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายณรงค์ เมืองโสภา (บอย)
โทรศัพท์ (82) 1811
E-Mail : tu.researchfunding@gmail.com และ lee_eel20@hotmail.com
 

3. แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2566

4. แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2565

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

5. ทุน บพค. ประจำปีงบประมาณ 2564

 
 
 
 
 

6. การเสนอของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

9. ทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

11. ทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านพลังงานหมุนเวียน (เชื้อเพลิงชีวมวล) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน