Loading...

ข่าวทุนวิจัยภายนอก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.

      กรอบการวิจัยที่เปิดรับ
      1. แผนงาน F2 (S1P1) พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง(Advanced Therapy Medicinal Products;ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
      2. แผนงาน N1 (S1P1) สร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการ จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง
      3. แผนงาน N2 (S1P1) : พัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน
      4. แผนงาน N14 (S2P10) พัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่งคงทางสุขภาพ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
โทร. 02 644 5499 กด 1
e-mail : pmu@tcels.or.th
Website : http://www.tcels.or.th   NEW UPDATE !!!


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) ด้าน “สิ่งแวดล้อม (Environment) ประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)”

      หัวข้อการวิจัยที่เปิดรับ
      1.การเข้าใจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์
      2.การรีไซเคิลแบตเตอรี่และการพัฒนาวัสดุทดแทนสำหรับแบตเตอรี่

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 26 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.
โดยยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.the-easia.org/jrp   NEW UPDATE !!!


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 แผนงาน ดังนี้

      1.แผนงานพัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ
      2.แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ
      3.แผนงานพัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ
      4.แผนงานสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2566    NEW UPDATE !!!


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันนี้- วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.   NEW UPDATE !!!


1. แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2567

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

2. โครงการ "รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564"

 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายณรงค์ เมืองโสภา (บอย)
โทรศัพท์ (82) 1811
E-Mail : tu.researchfunding@gmail.com และ lee_eel20@hotmail.com
 

3. แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2566

4. แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2565

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

5. ทุน บพค. ประจำปีงบประมาณ 2564

 
 
 
 
 

6. การเสนอของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

9. ทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
โทรศัพท์ (82) 1816
E-Mail : pupae.tu@gmail.com
 

11. ทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านพลังงานหมุนเวียน (เชื้อเพลิงชีวมวล) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน