Loading...

FAQ : ถามตอบปัญหาการใช้งานระบบ NRIIS

01. สามารถเพิ่มข้อมูลนักวิจัยใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลในฐานระบบ NRIIS เป็นทีมนักวิจัยในข้อเสนอการวิจัยได้หรือไม่?
  • นักวิจัยจำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลของนักวิจัยในระบบข้อมูล NRIIS ก่อน จึงจะสามารถเพิ่มเป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยได้
02. นักวิจัยจำ Username / Password ไม่ได้ จะดำเนินการอย่างไร?
  • ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุลของนักวิจัยมายังผู้ประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยเพื่อส่ง Username / Password ให้แก่นักวิจัยที่อีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ในระบบเท่านั้น
03. คุณสมบัติของนักวิจัยที่จะเสนอขอทุนมีอะไรบ้าง?
  • ต้องเป็นนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นักวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน, งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม, และงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยและต้องรายงานในระบบ NRIIS ขอให้ดำเนินการปิดโครงการวิจัยในระบบหรือรายงานการวิจัยให้เป็นปัจจุบัน ไม่มีงานค้างส่งในระบบ NRIIS
04. สามารถตั้งงบประมาณค่าตอบแทนนักวิจัย / ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันได้หรือไม่?
  • นักวิจัยต้องตรวจสอบแต่ละ PMU หรือแหล่งทุนว่างบประมาณส่วนใดสามารถตั้งได้หรือตั้งไม่ได้บ้าง สำหรับงบประมาณ Fundamental Fund ไม่สามารถตั้งงบประมาณค่าตอบแทนนักวิจัย / ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน / ค่าสาธารณูปโภค / ค่าเดินทางวิจัยต่างประเทศ ได้
05. การกรอกข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS เมื่อกรอกข้อมูลข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว มีแถบสีแดงเกิดขึ้นต้องแก้ไขอย่างไร?
  • นักวิจัยต้องตรวจสอบข้อมูลของข้อเสนอการวิจัยว่าส่วนที่ปรากฏสีแดงนั้น อาจจะมีข้อผิดพลาดที่อาจจะกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือเลือกประเภทของไฟล์ผิดพลาด หรือข้อมูลขาดหายไป ซึ่งเมื่อแก้ไขข้อมูลครบถ้วนจึงจะสามารถกดส่งข้อเสนอการวิจัยได้
06. ทำไมข้อเสนอการวิจัยเมื่อสั่งปริ้นท์ข้อเสนอในระบบตัวอักษรจึงมีขนาดเล็กมาก จะแก้ไขได้อย่างไร?
  • เกิดจากขนาดของรูปที่ลงในระบบมีขนาดที่ใหญ่ ขนาดของรูปที่เหมาะสมควรมีขนาดไม่ใหญ่เกิน 800 pixel
07. นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ได้เมื่อใด?
  • นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยได้ตั้งแต่เริ่มเปิดรับข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS แต่ขอให้นักวิจัยอย่ารอส่งข้อเสนอการวิจัยในวันสุดท้ายที่จะปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพราะระบบอาจจะล่มได้เนื่องจากมีผู้ยื่นส่งข้อเสนอการวิจัยในช่วงท้ายของการปิดรับข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ค่อนข้างเยอะอาจทำให้ส่งข้อเสนอการวิจัยไม่ทัน