Loading...

Episode 4 - เทคนิคการเขียนบทความ/ตำรา/หนังสือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Episode 3 - หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

Episode 2 - การทำงานวิจัยระหว่างสาขา

Episode 1 - ทุนวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการ

โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ