Loading...

รางวัล The 48th International Exhibition of Inventions Geneva

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทย ในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2564 โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลทั้งหมด จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้

รางวัลเหรียญเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสินธร
E-Mail: natsuda@siit.tu.ac.th

ชื่อผลงาน
     ระบบระบุตำแหน่งลิ่มเลือดในสมองโดยอัตโนมัติบนภาพ NCCT ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
(Middle Cerebral Artery) อุดตันในระยะเฉียบพลัน
     Automatic thrombus localization system on NCCT for ais stroke patient
(Middle Cerebral Artery)

          เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายถูกนำมาใช้เพื่อการระบุตำแหน่งของหลอดเลือดอุดตันจาก ภาพถ่าย CT โดยตรงเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสที่ผู้ป่วยจะหายเป็นปกติจากการรักษาที่ทันท่วงทีระบบระบุตำแหน่งลิ่ม เลือดในสมองโดยอัตโนมัติบนภาพNCCTของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองส่วนกลางระยะเฉียบพลันสามารถติดตั้ง บนเครื่อง PC คอมพิวเตอร์สำหรับรังสีแพทย์ได้โดยตรงรองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร บุญยืน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-Mail: chemistrytu@gmail.com

ชื่อผลงาน
     ผลิตภัณฑ์ เซรัม และไมเซร่าชำระเครื่องสำอาง จากสารสกัดใบไผ่ซางหม่นนวลราชินี
     Serum of bamboo extract for sensitive skin

 
 
 

          เซรั่มจากสารสกัดใบไผ่ สำหรับผิวแพ้ง่าย Serum of Bamboo extract for sensitive skin เป็นการศึกษาวิจัยสกัดสาร isoorientin จากใบไผ่สายพันธ์ุ ซาวหม่นนวลราชินี ที่ปลูกได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยในรูปแบบ organic farming โดยกระบวนการสกัดสารได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว และนอกจากนี้ได้ทำการศึกษาการกักเก็บสารให้อยู่ในรูป อนุภาคขนาดนาโน โดยอาศัยเทคโนโลยี nanoparticles encapsulation เพื่อยืดอายุของสารสำคัญ และสามารถควบคุมการทำงานของสารเมื่ออยู่ในเซรั่มได้ดี รวมถึงการพัฒนาใช้สารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดเพื่อผสานคุณสมบัติผลิตเป็นเซรั่ม ที่ได้รับการจดแจ้งจาก อย แล้ว และได้ทำการผลิต จากบริษัทเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐานอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ
คณะพยาบาลศาสตร์
E-Mail: supawadee@.tu.ac.th

ชื่อผลงาน
     อุปกรณ์การสอนกายภาพบำบัดทรวงอกในทารก
     Infant respiratory care - simulation for nursing education

 
 
 

          อุปกรณ์สร้างสถานการณ์จำลองสำหรับการฝึกการดูแลผู้ป่วยทารกที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ…เป็นนวัตกรรมในรูปแบบสื่อการสอนในการสร้างสถานการณ์จำลอง (Simulation Based Learning) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางการพยาบาล ด้านการดูแลผู้ป่วยทารกที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วยอุปกรณ์เตียงปรับองศาแบบอัตโนมัติ และหุ่นจำลองทารก ที่พัฒนาเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะเสมหะคั่งค้าง สามารถกำหนดรูปแบบการทำงานของอุปกรณ์ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติตามเสียงหายใจที่ผิดปกติที่ได้จากหุ่นจำลองทารก และแสดงผลลัพธ์จากบอร์ดควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์หรือTablet ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทราบผลการตัดสินใจการปฏิบัติการพยาบาล แบบReal-timeรางวัลเหรียญทองแดง

รองศาสตราจารย์ ดร. ไพลวรรณ สัทธานนท์
คณะสหเวชศาสตร์
E-Mail: plaiwan.s@allied.tu.ac.th

ชื่อผลงาน
     อุปกรณ์ตรวจวัดมุมการเปลี่ยนแปลงการทรงตัวและแจ้งเตือนก่อนสูญเสียการทรงตัว
     Postural sway meter : a new developed accelerometry based device

 
 
 

          อุปกรณ์ตรวจวัดมุมการเปลี่ยนแปลงการทรงตัวและแจ้งเตือนก่อนสูญเสียการทรงตัว เป็นอุปกรณ์ที่สามารถวัดค่ามุมการทรงท่าของลำตัวและสามารถตั้งค่าการสัญญาณเตือนรูปแบบเสียงและ/หรือสั่นเมื่อมีค่ามุมการทรงท่าของลำตัวมากกว่าที่ตั้งค่าไว้ ใน 2 ระนาบ ได้แก่ ด้านหน้า-หลัง และด้านข้าง โดยการใช้ตัววัดความเร่ง และคำนวณมุมการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งการทรงท่าของร่างกายด้วยหลักการ Piezo Electric Effect และใช้หลักการ Kalman filter เพื่อลดการอ่านค่ามุมที่คลาดเคลื่อน ในส่วนของสัญญาณเตือนในรูปแบบเสียงและสั่นจะทำงานผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานกล (Piezo buzzer) และมอเตอร์แบบสั่น โดยมีลักษณะเฉพาะคือ มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถติดตั้งที่ระดับกระดูกสันหลังระดับเอวชิ้นที่ 4 ถึง ระดับกระดูกกระเบนเหน็บ มีพลังงานสำรองในตัวและสามารถทำการชาร์จพลังงานสำรองได้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสัญญาณไวไฟ (WIFI) ไปยังคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้รองศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต อธินุวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-Mail: athinova6@hotmail.com

ชื่อผลงาน
     เครื่องฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะสำหรับฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พืชและธัญพืช
     Smart automatic machine for pathogen-free seeds and grains

 
 
 

          เครื่องฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะสำหรับฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พืชและธัญพืช ผลิต container จากสแตนเลสสตีล สำหรับแช่เมล็ดพันธุ์พืชด้วยน้ำร้อนสามารถควบคุมอุณหภูมิได้และมีค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิในแต่ละจุดไม่เกิน ± 0.1 องศาเซลเซียส มีระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่เป็นช่วงเวลาที่โปรแกรมฆ่าเชื้อโรคกำหนด มีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงเกินกำหนด มีระบบแสดงสถานะของการทำงานด้วยตัวเลขและตัวอักษรเรืองแสง และมีระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ microprocessor controller นวัตกรรมนี้มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมสำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์พืชแต่ละชนิดและสามารถตั้งค่าความร้อนของน้ำได้ด้วยตนเอง เมื่อจบโปรแกรมการทำงาน เมล็ดพันธุ์พืชจะถูกยกขึ้นจากน้ำร้อนโดยอัตโนมัติ เพื่อรอการนำไปเพาะปลูก