Loading...

Episode 5 - Professional Researcher : โครงการวิจัยและความเชื่อมโยงในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

Episode 4 - Research and Innovation Community : การสร้างชุมชนนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Episode 3 - Quality of Life : การพัฒนางานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทุกช่วงวัย

Episode 2 - Translational Research : การเรียนรู้ และพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมร่วมระหว่างนักวิจัยและเอกชน

Episode 1 - Frontier Research : การวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย TU Knowledge Sharing