Loading...

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 18 รางวัล

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 2 ท่าน
1. ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญคณะนิติศาสตร์ (สาขานิติศาสตร์)
2. ศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาเศรษฐศาสตร์)

รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 7 รางวัล
ระดับดีมาก 1 รางวัล
1. ผลงานวิจัย เรื่อง "ปัญหาเขตอำนาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการดำเนินการทางปกครองในเรื่องสิทธิในที่ดิน"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ คณะนิติศาสตร์
 
ระดับดี 6 รางวัล
1. ผลงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของอนุภาคแม่เหล็กนาโนและอนุภาคกราฟีนออกไซด์เพื่อการใช้งานทางด้านสิ่งแวดล้อมและการแพทย์"
โดย ดร.จริยา แก้วเสน่หา และคณะ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 
2. ผลงานวิจัย เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพสมบัติเฉพาะฐานพอลิแลคติกแอซิดและกระบวนการรีไซเคิลทางเคมีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG)"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต และคณะ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 
3. ผลงานวิจัย เรื่อง "โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีและครอบครัว : ทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล และคณะ คณะนิติศาสตร์
 
4. ผลงานวิจัย เรื่อง "ส่องผ่านเพดานแก้ว : ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา ยาบุชิตะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 
5. ผลงานวิจัย เรื่อง "การเสริมสร้างทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 
6. ผลงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและมลพิษทางอากาศในจังหวัดน่าน"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ และคณะ คณะศิลปศาสตร์

รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 รางวัล
ระดับดีมาก 1 รางวัล
1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ข้อเสนอทางกฎหมายเพื่อรองรับการทำข้อตกลงเชิงอนุรักษ์ในประเทศไทย : การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ บุญเรือง คณะนิติศาสตร์ มธ.
สำเร็จการศึกษาจาก : University of Dundee, สหราชอาณาจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Colin T. Reid
 
ระดับดี 3 รางวัล
1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนาระบบไฮบริดเชิงควอนตัมโดยใช้สนามความเครียดเชื่อมต่อระบบเรโซเนเตอร์เชิงกลในเพชรผลึกเดี่ยวและระบบคิวบิตไนโตรเจนแวแคนซีเซ็นเตอร์"
โดย ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
สำเร็จการศึกษาจาก : University of California, Santa Barbara, สหรัฐอเมริกา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Ania Jayich
 
2. วิทยานิพนธ์ เรื่อง "คุณลักษณะของการตอบสนองเชิงความร้อนในกระบวนการรักษาด้วยไมโครเวฟโดยใช้ท่อนำคลื่นในเนื้อเยื่อตับ : โมเดลไบโอฮีตที่มีเส้นเลือดใหญ่ฝังอยู่ & โมเดลตับที่พิจารณาเป็นวัสดุพรุน"
โดย ดร.วุฒิพงษ์ ปรีชาพลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
สำเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
 
3. วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรประมง : กรณีศึกษาวิถีการดำรงอยู่กับความขัดแย้งของชาวประมงชายฝั่ง"
โดย ดร.พัชราภา ตันตราจิน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา
สำเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 5 รางวัล
ระดับดี 3 รางวัล
1. ผลงาน เรื่อง "นวัตกรรมการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อหมู่เลือดระบบดีเอโกด้วยเทคโนโลยีคลังฟาจ"
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล คณะสหเวชศาสตร์
 
2. ผลงาน เรื่อง "ระบบตรวจหาและระบุประเภทของโรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic stroke) บนภาพถ่ายสมองจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography หรือ CT) โดยไม่ฉีดสารทึบรังสี(non-contrast CT หรือ NCCT) โดยอัตโนมัติ"
โดย นางสาวพันธิตร จันทร์แต่งผล และคณะ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 
3. ผลงาน เรื่อง "ระบบระบุตำแหน่งลิ่มเลือดในสมองโดยอัตโนมัติบนภาพถ่ายสมอง ncCT ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด (Middle Cerebral Artery) อุดตันในระยะเฉียบพลัน จากไฟล์ DICOM"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง และคณะ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 
ระดับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล
1. ผลงาน เรื่อง "เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ และคณะ คณะสหเวชศาสตร์
 
2. ผลงาน เรื่อง "เครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืน เพื่อผู้สูงอายุ"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์