New Ribbon

'.'

'ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว. พลังงานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)"'

'ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้าพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2560'

'ประกาศผลการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2558-2559'

'แบบฟอร์มผู้สร้างชื่อเสียง'

'ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Research University Network: RUN) ประจำปีงบประมาณ 2560'

'คู่มือการส่งข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)'

Example Frame
วารสารวิชาการ