New Ribbon

'แบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๓'

'ประกาศรายชื่อผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560'

'สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2'

'ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2560'

'ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรปฏิบัติการ"'

'แบบฟอร์มผู้สร้างชื่อเสียง ประจำปี 2560'

'การเสนอของบบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562'

'สกอ. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ '

Example Frame
วารสารวิชาการ