New Ribbon

'ประกาศผลการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2559'

'ขอเชิญส่งขอเสนอโครงการเพื่อของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ของ สวทน. ประจำปีงบประมาณ 2561'

'เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "การประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว. พลังงานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)"'

'ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้าพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2560'

Example Frame
วารสารวิชาการ