Loading...

HIGHLIGHTS

ปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ดูเพิ่มเติม
Bualuang ASEAN Chair Professorship and Fellowship
ดูเพิ่มเติม
SCIENCE & TECHNOLOGY ASIA, Thammasat University Scopus Indexed Journal
ดูเพิ่มเติม
การประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 21
ดูเพิ่มเติม

RESEARCH GRANTS AND AWARDS

ทุนวิจัยภายใน
ดูเพิ่มเติม
ทุนเผยแพร่งานวิจัย
ดูเพิ่มเติม
รางวัลด้านการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ทุนวิจัยภายนอก
ดูเพิ่มเติม

News

นักวิจัย มธ. คว้า 19 รางวัลระดับโลก
ดูเพิ่มเติม
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 18 ท่าน ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562

ดูเพิ่มเติม
ประมวลภาพงานวันนักวิจัย 2561
ดูเพิ่มเติม
ฐานข้อมูล SciVal
ดูเพิ่มเติม
ข่าวการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

+ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข ระหว่างวันที่ 5-7สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hsmi.psu.ac.th/conference/

+ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 17 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที 20-22พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ict-ke.org/

+ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ arm_nb080@hotmail.com และ www.facebook.com/arm.red.94

ดูข่าวเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

+ กองบริหารการวิจัย งดติดต่อราชการ 15-17 พ.ค. 62

+ COMPLAINT ท่านใดมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ สามารถฝากข้อร้องเรียนได้ที่นี่

+ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศเปิดรับทุนอุหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับทุนได้ที่ http://bit.ly/JournalCapital2019 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่ http://bit.ly/Fundedform2019 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

+ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลันราชภัฏอุดรธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/scudru

+ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลันราชภัฏอุดรธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/hsudru

ดูข่าวเพิ่มเติม

วารสารวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย

วารสารธรรมศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสาร Science & Technology Asia
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร