New Ribbon

'ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้น"'

'ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์'

'ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561'

'ประกาศรายชื่อผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560'

'ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2560'

'การเสนอของบบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562'

'สกอ. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ '

Example Frame
วารสารวิชาการ