Loading...

ปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม

   ทุนสนับสนุนการแปล

    ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

    ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

    ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตร

    รางวัลการเผยแพร่งานสร้างสรรค์

    วารสารวิชาการระดับ มธ. และคณะ

    ฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ

    งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูรายละเอียด

ข่าวทุนวิจัย

ทุนวิจัยภายใน
ดูเพิ่มเติม
ทุนส่งเสริมการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
รางวัลด้านการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ทุนวิจัยภายนอก
ดูเพิ่มเติม
ข่าวการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

+ กองบริหารการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทำอย่างไรให้ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

+ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

+ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ โดยสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.drmanage.com/

+ เอกสารประกอบการเสวนาโครงการเสวนา เรื่อง “การตั้งโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการแบบสมาร์ท” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561

+ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 12

+ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ดูข่าวเพิ่มเติม

วารสารวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย

วารสารธรรมศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสาร Science & Technology Asia
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร