New Ribbon

'ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้น”'

'ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์จำนวนมากที่สุด และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงสูงสุด ประจำปี 2559'

'ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”'

'ประกาศผลการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2559'

'เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "การประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว. พลังงานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)"'

Example Frame
วารสารวิชาการ