Loading...

ปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม

   ทุนสนับสนุนการแปล

    ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

    ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

    ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตร

    รางวัลการเผยแพร่งานสร้างสรรค์

    วารสารวิชาการระดับ มธ. และคณะ

    ฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ

    งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูรายละเอียด

ข่าวทุนวิจัย

ทุนวิจัยภายใน
ดูเพิ่มเติม
ทุนส่งเสริมการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
รางวัลด้านการวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ทุนวิจัยภายนอก
ดูเพิ่มเติม

News

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 18 ท่าน ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562

ดูเพิ่มเติม
ประมวลภาพงานวันนักวิจัย 2561
ดูเพิ่มเติม
ฐานข้อมูล SciVal
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

+ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศเปิดรับทุนอุหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับทุนได้ที่ http://bit.ly/JournalCapital2019 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่ http://bit.ly/Fundedform2019 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

+ COMPLAINT ท่านใดมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ สามารถฝากข้อร้องเรียนได้ที่นี่

+ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบได้ที่ http://bit.ly/2LTLY5m ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

+ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rihs.wu.ac.th/th/

ดูข่าวเพิ่มเติม

วารสารวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย

วารสารธรรมศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร
วารสาร Science & Technology Asia
เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร