Loading...

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์

 

กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561


การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก

ใช้พิมพ์ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16

1. หนังสือนำส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์

2. แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย (เอกสารหมายเลข 1)

3. แบบเสนอโครงร่างการวิจัย (เอกสารหมายเลข 2)

4. แบบประวัติผู้วิจัย (เอกสารหมายเลข 3)

- กรณีเป็นนักศึกษา แนบประวัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

5. เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (เอกสารหมายเลข 4)

6. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (เอกสารหมายเลข 5)

7. แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์

8. กรณีเป็นนักศึกษา แนบสำเนาใบสอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์

9. กรณีผู้วิจัยเก็บข้อมูลหลายที่ และได้รับหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจากสถาบันต่างๆ ที่ขอรับรองแล้ว ขอให้แนบสำเนาหนังสือรับรอง

10. กรณีที่โครงการวิจัยเป็นโครงการชุด ภายใต้โครงการย่อยๆ ขอให้จัดส่งโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นโครงการชุดพร้อมๆ กับโครงการย่อยแต่ละโครงการ

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น


การส่งโครงร่างการวิจัยกรณีต่างๆ หลังจากได้รับหนังสือรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคนการส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol Amendment)

ใช้พิมพ์ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16

1. หนังสือนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย เรียนประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2

2. แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (เอกสารหมายเลข 6)

3. แบบโครงร่างการวิจัยที่ทำการแก้ไขแล้ว พร้อมทำ highlight หรือขีดเส้นใต้/ระบายทึบ/ติดแถบสี ในเอกสารที่ถูกปรับแก้ไข

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น


การส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงร่างการวิจัย

ใช้พิมพ์ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16

1. หนังสือนำส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงร่างการวิจัย เรียนประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.
ชุดที่ 2

2. แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงร่างการวิจัย (เอกสารหมายเลข 7)

3. แบบโครงร่างการวิจัยที่ดำเนินการถึงขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าที่แจ้งมา

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น


การขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

ใช้พิมพ์ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16

1. หนังสือนำส่งขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เรียนประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2

2. แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงร่างการวิจัย (เอกสารหมายเลข 7)

3. แบบโครงร่างการวิจัยที่ดำเนินการถึงขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าที่แจ้งมา

4. แบบรายงานการขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ (เอกสารหมายเลข 8)

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น


การส่งรายงานสรุปผลการวิจัย (Final report)

ใช้พิมพ์ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16

1. หนังสือนำส่งรายงานสรุปผลการวิจัย เรียนประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2

2. แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (เอกสารหมายเลข 9)

3. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น