Loading...

ข่าวทุนวิจัยภายนอก

สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" งบประมาณ 707,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=21781&filename=index

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/index.php?option=scholarships_out

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


ศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.constitutionalcourt.or.th/th/occ_web/index.php