Loading...

ข่าวทุนวิจัยภายนอก

วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัยให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนไม้มีค่า ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม


ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True lab ประจำปี 2019 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.truelab.info ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม


สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับข้อเสนอการจ้างโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 ใน 5 กลุ่มเรื่อง งบประมาณในการดำเนินการไม่เงิน 1,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 120 วัน ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการจ้างได้ที่สำนักงานเลขาธิการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม