ทุนวิจัยภายใน
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป (สำหรับอาจารย์/บุคลากรทางการวิจัย) ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ (ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2561
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน ประจำปี 2561
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
ประกาศผลการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ประกาศผลการพิจารณาทุนผู้ช่วนสอน ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการพิจารณาทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกาา 2560
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ กองทุนนรนิติ เศรษฐบุตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
ประกาศผลทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3
ประกาศเปิดรับทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศเปิดรับทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ กองทุนนรนิติ เศรษฐบุตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัยสถาบัน (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศยกเลิกระยะเวลาการเปิดรับทุนวิจัย ครั้งที่ 2 ทุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560
ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัยทั่วไป สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2559
ประกาศเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจาปีงบประมาณ 2560
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน ประจำปี 2560
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2560
ประกาศผลการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ (ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 2560
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1
ประกาศผลการพิจารณาทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย (ครั้งที่ 8/2559) ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และทุนวิจัยสถาบัน จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3
ปรกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3
ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศเปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศผลทุนวิจัยทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา 59
ประกาศผลการคัดเลือกศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2559
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการ ประจำป#งบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการ ประจำป#งบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย ประจำป"งบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2
ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปงบประมาณ 2559
ประกาศเปิดรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2559
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศผลการพิจารณาทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2558
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ กองทุนนรนิติ เศรษฐบุตร ประจำปีการศึกษา 2557
สกว เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ (ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3
ประกาศเปิดการขอรับการสนับสนุนและรับรองการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence - CoE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 58
ประกาศเปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2558
ประกาศผลการคัดเลือกศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557
ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ (ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ประกาศเปิดรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ กองทุนนรนิติ เศรษฐบุตร ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขการรับสมัครทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560
ประกาศเปิดรับทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
ประกาศผลทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ปี 2557
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 3
ประกาศผลทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ปี 2557 ครั้งที่ 2
ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ (ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปี 2558