การอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ ภายใน
สกอ. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน โครงการ Innovation Hub
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “ฟื้นฟูและปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่”
เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการ TU Research Club
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “เส้นทางการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ”
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์จำนวนมากที่สุด และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงสูงสุด ประจำปี 2559
ประกาศผลการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2559