ความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการวิจัยและการทดลองใดที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ควรมีการพิจารณาและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้วิจัย ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อนึ่ง หากผู้วิจัยไม่แน่ใจ หรือยังคงขาดความชัดเจนในการดำเนินการโครงการวิจัยและการทดลอง ควรขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวางแผนและบริหารการวิจัย กองบริหารการวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้ย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร. 0 2564 4440 ต่อ 1816 แฟกซ์ 0 2564 3151