โครงสร้างกองบริหารการวิจัย

อธิการบดี

รศ.ดร. เกศินี วิฑูรชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

รศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

นาง พรพิมล บุญศิริ

งานวางแผนและบริหารงานวิจัย งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย หน่วยเลขานุการ