โครงสร้างกองบริหารการวิจัย

อธิการบดี

ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ศ.ดร. ประมวญ เทพชัยศรี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

นาง พรพิมล บุญศิริ

งานวางแผนและบริหารงานวิจัย งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย งานบริหารศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์