โครงสร้างกองบริหารการวิจัย

อธิการบดี

รศ. เกศินี วิฑูรชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

นาง พรพิมล บุญศิริ

งานวางแผนและบริหารงานวิจัย งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย หน่วยเลขานุการ