ระเบียบ
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยกองทุนวิจัยของคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ระเบียบ มธ.ว่าด้วยการจัดทำวารสารวิชาการและอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณ พ.ศ.2557
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2555
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยกองทุนวิจัยของคณะ พ.ศ.2555
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยทุนสนับสนุนการเขียนตำราและการจัดทำสื่อการสอน พ.ศ.2555
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ พ.ศ.2554
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (เพิ่มเติม) พ.ศ.2551
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2549