New Ribbon

'เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการ TU Research Club'

'ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “เส้นทางการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ”'

'ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์จำนวนมากที่สุด และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงสูงสุด ประจำปี 2559'

'ประกาศผลการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2559'

Example Frame
วารสารวิชาการ