ประวัติความป็นมา

กองบริหารการวิจัย มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวิจัย  ภายใต้การบังคับบัญชาของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้กำกับดูแลงานด้านการวิจัย ผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะอนุกรรมการด้านการวิจัยชุดต่างๆ  

            กองบริหารการวิจัย เดิมมีสถานะเป็นหน่วยงาน ระดับงาน ชื่อ งานส่งเสริมการวิจัย ภายใต้สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี  ต่อมา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติยกสถานะหน่วยงานเทียบเท่ากองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531  เป็น สำนักงานบริหารการวิจัย  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ได้แบ่งส่วนงานเป็น 2 งาน ได้แก่

            1. งานวางแผนและบริหารงานวิจัย

            2. งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย

            ต่อมา  ได้มีการแก้ไขโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพิ่มเติมอีก 1  งาน ได้แก่ งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  เพื่อให้ดำเนินการตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University)

            ปัจจุบันจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารส่วนงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยและการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและบูรณาการงานด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  กำหนดให้สำนักงานบริหารการวิจัย เป็น กองบริหารการวิจัย ที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา ที่ประกอบด้วย กองบริการการศึกษา  กองกิจการนักศึกษา  กองวิเทศ-สัมพันธ์ และกองบริหารการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

why husband cheat link why women cheat with married men
dating site for married people philhustead.com why men cheat on beautiful women
pills that terminate pregnancy neillans.co.uk types of abortions
discount prescriptions online link rite aid coupon code
vardenafil 20mg go revia 50mg
medication coupons dotnetblogengine.net viagra coupon code
discount drug coupons coupons prescriptions printable viagra coupon
celecoxib temovate ventolin pill
ocean siec ocean indien oceania
zofran 16 mg site zofran zydis hinta
coupons for prescriptions printable cialis coupon coupon prescription
prescription discount coupon pureheartvision.org cialis coupon free
what happens when you get an abortion rubinetteriemariani.it is there a pill for abortion
teen abortion abcomke.sk abortion chicago
free cialis coupon 2016 site coupon for free cialis
diclac 50mg diclac 50mg diclac tablets 75mg
trialect opinion trialect america trialect review
cialis coupons printable albayraq-uae.com free cialis samples coupon
flagyl plm flagyl v flagyl jarabe
second trimester abortion achi-kochi.com methods of abortion pill
acetazolamide blood brain barrier acetazolamide spc acetazolamide 250 mg tablets
how much is a abortion pill how to get an abortion pill price of an abortion pill
vermox mikor hat blog.admissionnews.com vermox
vermox prospect vermox prospect vermox mikor hat
vermox movidafm.net vermox doziranje
abortion pill rights aspiration abortion low cost abortion pill
voltaren nedir voltaren jel voltaren ampul
cialis coupons free coupons cialis prescription discount coupon
abortion pill centers how to have an abortion pill free abortions
abortion pill rights buy abortion pill information on abortion pill
can you drink alcohol while taking low dose naltrexone saveapanda.com vivitrol half life
naltrexone shot click naltrexone and drinking
where to buy naltrexone blog.pelagicfm.com naltrexone alcohol abuse
acamprosate skydtsgaard.dk c naltrexone
naltrexone off label uses lasertech.com low dose naltrexone fibromyalgia reviews