ทุนวิจัยภายนอก
วช. ประกาศเปิดรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศเปิดรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2560
NANOTEC ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี
สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2561
สกว. ประกาศเปิดรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561
สกว. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1
ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จากรัฐบาลฝรั่งเศส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2560
สกว. เปิดรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Awards
วช. เปิดรับสมัครทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF 2560 (2017 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เปิดรับสมัคร "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และ "ทุน NSTDA Chair Professor" ประจำปี 2560
ทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2561
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศเปิดรับ “ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560”
ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการวิจัยในหัวข้อ “พระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ”
ประกาศเปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางของนโยบายเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ขอเชิญนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สวทช.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย-เกาหลี
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการสังเคราะห์งานวิจัยด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่งานวิจัย รับข้อเสนอการวิจัยภายในวันที่ 9 ก.พ. 60 ในวันและเวลาทำการ
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อเข้ารับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนระดับปริญญาโท-เอก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
วช. ประกาศเปิดรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ปี 2559 ครั้งที่ 2
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต นักศึกษา ปริญญาโท และปริญญเอก
เปิดรับสมัครทุน Newton Fund OHEC Institutional Link 2016/17 ปีงบประมาณ 2560
วช. เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
สกว. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560
สถานเอกอัคราชทูตออสเตรเลีย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ไปรษณีย์ไทย ประกาศเปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศเปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
เปิดรับสมัครขอรับทุนของ Newton Mobility Programme สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
ประกาศเปิดรับทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2559
วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วช. เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2559
สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับ University of Minnesota ภายใต้โครงการของ U.S. National Science Foundation (NSF)
ประกาศการรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม พวอ.
ทุนสนับสนุนการวิจัยบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น
ประกาศเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัย True Lab Scholarship 2015
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558
วช. ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559
โครงการทุน Newton Fund เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร
สวก. ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. และประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
สกว. ประกาศเปิดรับรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards
วช. เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ปรจำปี 2558 ภายใต้ โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง ไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปีงบ ประมาณ 2558
สกว. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์
สำนักงาน สกสค. ให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2558
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เปิดรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships
วช. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับ "รางวัล ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO Thailand Award) ประจำปี 2558 สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์"
Deusto International Tuning Academy (DITA) ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุน Short-term Visits Scholarship ประจำปีการศึกษา 2558-2559
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยชุด "การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ"