แบบฟอร์ม

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป

แบบเสนอโครงการวิจัย
แบบสรุปรายละเอียดการเสนอขอทุนวิจัย
แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
แบบประเมินคุณภาพผลงาน
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

แบบเสนอโครงการวิจัย
แบบสรุปรายละเอียดการเสนอขอทุนวิจัย
แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
แบบประเมินคุณภาพผลงาน
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน

แบบเสนอโครงการวิจัย
แบบสรุปรายละเอียดการเสนอขอทุนวิจัย
แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
แบบประเมินคุณภาพผลงาน
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ

แบบเสนอ URF 01
แบบเสนอชุดโครงการ URF 01-
Progress report
แบบจัดลำดับ
แบบรายงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย

ทุนสนับสนุนงานวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

conceptual_proposal
แบบสรุปนักวิจัยรุ่นใหม่
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย
แบบรายงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย
แบบเสนอโครงการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่
แบบฟอร์มประเมินคุณภาพผลงาน

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แบบเสนอโครงการวิจัย
แบบสรุปรายละเอียดการเสนอขอทุนวิจัย
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
แบบรายงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย

ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

แบบเสนอทุนสิทธิบัตร
แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการขอรับทุน สำหรับคณะ

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

แบบเสนอผลงานวิจัยรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

รางวัลผลงานสร้างสรรค์

แบบฟอร์มการเสนอขอรับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ 2560

ทุนบูรณาการ ปี 2562

แบบฟอร์มงบบูรณาการปี 2562

เอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารแนะนำ ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เอกสารแนะนำ ทุนและรางวัลด้านการเผยแพร่งานวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา
เอกสารแนะนำ ทุนและรางวัลด้านการเผยแพร่งานวิจัย
เอกสารแนะนำ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

แบบฟอร์มทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 2561

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

แบบเสนอทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย
แบบสรุปทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย สำหรับหน่วยงาน
LIST OF PUBLISHERS Scholarly Open Access
LIST OF STANDALONE JOURNALS Scholarly Open Access

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

แบบเสนอทุนตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
แบบสรุปทุนตีพิมพ์ผลงานวิชาการ สำหรับหน่วยงาน
LIST OF PUBLISHERS Scholarly Open Access
LIST OF STANDALONE JOURNALS Scholarly Open Access

ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา
แบบสรุปการขอรับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา

ทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน

ทุนปริญญาเอก

แบบตรวจสอบความครบถ้วน
แบบฟอร์มนักศึกษาผู้ช่วยทุนวิจัย
แบบฟอร์มอาจารย์ที่ปรึกษาทุนผู้ช่วยวิจัย
แบบแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าทุน

ทุนผู้ช่วยสอน

แบบฟอร์มทุนผู้ช่วยสอน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ กองทุนนรนิติ เศรษฐบุตร

แบบเสนอทุนนรนิติ
แบบเรียงลำดับความสำคัญ สำหรับหน่วยงาน

ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่

แบบเสนอทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่
แบบฟอร์มสรุป สำหรับหน่วยงาน

ทุนการจัดประชุมวิชาการ

รายงานผลการจัดประชุมวิชาการ
แบบตรวจสอบตามเกณฑ์

รางวัล TTF AWARD

เกณฑ์คุณสมบัติการพิจารณารางวัล TTF AWARD

รางวัลผู้สร้างชื่อเสียง

กองทุนวิจัยคณะ

แบบฟอร์มแผน และรายงานผลการดำเนินงาน กองทุนวิจัยคณะ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
แบบฟอร์มแผน กองทุนวิจัยคณะ ปีงบประมาณ 2561

รางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

แบบฟอร์มการเสนอขอรับเงินรางวัลปีการศึกษา 2558

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

แบบเสนอขอรับการสนับสนุน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการแสวงหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก
แบบรายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน
แบบรายงานผลการดำเนินงานรายปี
แบบฟอร์มเพื่อการประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินงานรายปี

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มธ.

แบบเสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่น
แบบประเมินสำหรับหน่วยงานกรอก

รางวันเชิดชูเกียรติ งานวันนักวิจัย

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ