แบบฟอร์ม

รางวัลผลงานสร้างสรรค์

เอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารแนะนำ ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เอกสารแนะนำ ทุนและรางวัลด้านการเผยแพร่งานวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา
เอกสารแนะนำ ทุนและรางวัลด้านการเผยแพร่งานวิจัย
เอกสารแนะนำ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

ระเบียบ มธ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2549
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (เพิ่มเติม) พ.ศ.2551
ส่วนที่ 1 เอกสารทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบแผนงานวิจัย
ส่วนที่ 3 แบบเสนอโครงการวิจัย
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
ส่วนที่ 5 เอกสารประกอบ
ส่วนที่ 6 ยุทธศาสตร์รายประเด็น
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 9

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน

แบบเสนอโครงการวิจัย
แบบสรุปรายละเอียดการเสนอขอทุนวิจัย
แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
แบบประเมินคุณภาพผลงาน
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป

แบบเสนอโครงการวิจัย
แบบสรุปรายละเอียดการเสนอขอทุนวิจัย
แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
แบบประเมินคุณภาพผลงาน
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

แบบเสนอโครงการวิจัย
แบบสรุปรายละเอียดการเสนอขอทุนวิจัย
แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
แบบประเมินคุณภาพผลงาน
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ

แบบเสนอ URF 01
แบบเสนอชุดโครงการ URF 01-
Progress report
แบบจัดลำดับ
แบบรายงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

แบบเสนอทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย
แบบสรุปทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย สำหรับหน่วยงาน
LIST OF PUBLISHERS Scholarly Open Access
LIST OF STANDALONE JOURNALS Scholarly Open Access

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

แบบเสนอทุนตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
แบบสรุปทุนตีพิมพ์ผลงานวิชาการ สำหรับหน่วยงาน
LIST OF PUBLISHERS Scholarly Open Access
LIST OF STANDALONE JOURNALS Scholarly Open Access

ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

แบบเสนอทุนสิทธิบัตร
แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการขอรับทุน สำหรับคณะ

ทุนสนับสนุนงานวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

conceptual_proposal
แบบสรุปนักวิจัยรุ่นใหม่
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย
แบบรายงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย
แบบเสนอโครงการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่
แบบฟอร์มประเมินคุณภาพผลงาน

ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา
แบบสรุปการขอรับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา

ทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน

ทุนปริญญาเอก

แบบตรวจสอบความครบถ้วน
แบบฟอร์มนักศึกษาผู้ช่วยทุนวิจัย
แบบฟอร์มอาจารย์ที่ปรึกษาทุนผู้ช่วยวิจัย
แบบแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าทุน

ทุนผู้ช่วยสอน

แบบฟอร์มทุนผู้ช่วยสอน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แบบเสนอโครงการวิจัย
แบบสรุปรายละเอียดการเสนอขอทุนวิจัย
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
แบบรายงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย

ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ กองทุนนรนิติ เศรษฐบุตร

แบบเสนอทุนนรนิติ
แบบเรียงลำดับความสำคัญ สำหรับหน่วยงาน

ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่

แบบเสนอทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่
แบบฟอร์มสรุป สำหรับหน่วยงาน

ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

ทุนการจัดประชุมวิชาการ

รายงานผลการจัดประชุมวิชาการ
แบบตรวจสอบตามเกณฑ์

รางวัล TTF AWARD

เกณฑ์คุณสมบัติการพิจารณารางวัล TTF AWARD

รางวัลผู้สร้างชื่อเสียง

แบบเก็บข้อมูลศาสตราจารย์
ทุนขนาดใหญ่
สิทธิบัตร
รางวัลจากหน่วยงานภายนอก
แบบฟอร์มเสนอชื่อตีพิมพ์ citation
แบบสรุปข้อมูลรางวัล-ผลงาน
ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ

กองทุนวิจัยคณะ

แบบฟอร์มแผน และรายงานผลการดำเนินงาน กองทุนวิจัยคณะ ปีงบประมาณ 2560

รางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

แบบฟอร์มการเสนอขอรับเงินรางวัลปีการศึกษา 2558

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

TU-BSC 001
TU-BSC 002
TU-BSC 003

ทุนร่วม สกว.

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

แบบเสนอขอรับการสนับสนุน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการแสวงหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก
แบบรายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน
แบบรายงานผลการดำเนินงานรายปี
แบบฟอร์มเพื่อการประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินงานรายปี

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มธ.

แบบเสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่น
แบบประเมินสำหรับหน่วยงานกรอก

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

แบบเสนอผลงานวิจัยรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น