มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ตามนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ กองบริหารการวิจัยจึงเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ ประจำปี 2559 โดยผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นับถึงวันที่นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนที่หน่วยงานต้นสังกัด) และศึกษาแผนวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) หรือศึกษาแผนทำสารนิพนธ์/ศิลปนิพนธ์ (แผน ข.) ตลอดจนนักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ศิลปนิพนธ์ หรือทุนอื่นที่มีลักษณะเดียวกันจากโครงการบัณฑิตศึกษาของคณะหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารและการพิจารณาทุน ดังนี้ ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 ประกาศผลภายในเดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ประกาศผลภายในเดือนตุลาคม 2560 ผู้สนใจขอรับทุนดังกล่าว ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่คณะ/หน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://research.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 ห้อง 316 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0 2564 4440 ต่อ 1818 โทรสาร 0 2564 3937
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม