ประกาศเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาๆ ละ 1 รางวัลๆ ละ 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชา การ และการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เสนอผลงานวิจัย ได้แก่ คณะหน่วยงาน หรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เป็นอาจารย์ประจำและมีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยและจะต้องไม่มีผลงานวิจัยหรือ สิ่งประดิษฐ์ค้างส่ง หรือเกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบฟอร์มเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ได้ที่ คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02 564 4440 ต่อ 1818 โทรสาร 02 564 3937
naltrexone alcohol interaction site naltrexone withdrawal symptoms
low dose naltexone open ldn for autism
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม