ประกาศเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาๆ ละ 1 รางวัลๆ ละ 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชา การ และการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เสนอผลงานวิจัย ได้แก่ คณะหน่วยงาน หรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เป็นอาจารย์ประจำและมีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยและจะต้องไม่มีผลงานวิจัยหรือ สิ่งประดิษฐ์ค้างส่ง หรือเกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบฟอร์มเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ได้ที่ คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 02 564 4440 ต่อ 1818 โทรสาร 02 564 3937
naltrexone alcohol interaction site naltrexone withdrawal symptoms
low dose naltexone open ldn for autism
alcohol blocker site ldn naltrexone
naltrexone heroin myjustliving.com naltroxene
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม