ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

(ก) คณะ/หน่วยงาน สามารถส่งเอกสารขอรับทุนได้ตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ ครั้งที่ 1 เดือน มกราคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาในเดือน มีนาคม 2560 ครั้งที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2560 – สิงหาคม 2560 พิจารณาในเดือน กันยายน 2560 (ข) ผู้สนใจสามารถขอแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ได้ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ Download แบบฟอร์มได้ที่ http://research.tu.ac.th/tufund.aspx เว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย (ค) จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 7 ชุด และบันทึกลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น (file word & file pdf) พร้อมกับแนบใบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ กรณีโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพให้แนบใบอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด และส่งมาที่ งานวางแผนและบริหารงานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต การดำเนินงานโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย และกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 และประกาศฉบับนี้ ฝ่ายวิจัยจึงขอให้คณะ/หน่วยงาน ผู้ขอรับทุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดดังกล่าวด้วย วงเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน งบประมาณสนับสนุนรวม 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จำนวน 100 ทุนๆ ละไม่เกิน 50,000 บาท
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม