ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

(ก) คณะ/หน่วยงาน สามารถส่งเอกสารขอรับทุนได้ตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ ครั้งที่ 1 เดือน มกราคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาในเดือน มีนาคม 2560 ครั้งที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2560 – สิงหาคม 2560 พิจารณาในเดือน กันยายน 2560 (ข) ผู้สนใจสามารถขอแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ได้ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ Download แบบฟอร์มได้ที่ http://research.tu.ac.th/tufund.aspx เว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย (ค) จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 7 ชุด และบันทึกลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น (file word & file pdf) พร้อมกับแนบใบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ กรณีโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพให้แนบใบอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด และส่งมาที่ งานวางแผนและบริหารงานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต การดำเนินงานโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย และกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 และประกาศฉบับนี้ ฝ่ายวิจัยจึงขอให้คณะ/หน่วยงาน ผู้ขอรับทุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดดังกล่าวด้วย วงเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน งบประมาณสนับสนุนรวม 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จำนวน 100 ทุนๆ ละไม่เกิน 50,000 บาท
flagyl 125 blog.pragmos.it flagyl v
voltaren retard blog.pragmos.it voltaren patch
prescription coupons cialis coupon card cialis free sample coupons
abortion pill debate abortion pill centers abortion pill side effects
nootropil danmark nootropil 800 mg nootropil
articles on abortion pill cheap abortion pill clinics teen abortion pill
buy abortion pill early abortion pill pill abortion
cialis coupons 2015 agrisol.com.ar cialis discount coupons online
abortion fees post abortion counseling pill abortion stories
discount drug coupons cialis discount coupons prescription discount coupons
cialis coupons printable cialis free sample coupons printable coupons for cialis
prescription transfer coupon cialis trial coupon online cialis coupons
naltrexone addiction site vivitral shot
alcohol implant floridafriendlyplants.com naltrexone challenge
vivitrol and drinking read nalrexone
low dose naproxen read low dose naltrexone infertility
naltrexone 1.5 mg williamgonzalez.me ldn and depression
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม