ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ (ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2560

1. ผู้สนใจสามารถขอแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย ได้ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.tu.ac.th/tufund.aspx เว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย 2. จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการเสนอขอรับทุนสนับสนุน ดังนี้ 2.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัย Full proposal ตามแบบ URF 01/ช (ชุดโครงการวิจัย) และ URF01 (โครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย) จำนวน 18 ชุด และ CD ชุดโครงการวิจัย (file word & file pdf) จำนวน1 แผ่น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี/ผู้อำนวยการ หน่วยงานต้นสังกัด เสนอต่อประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.2 จัดส่งเอกสาร มายังงานวางแผนและบริหารงานวิจัย กองบริหารการวิจัย ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560 การดำเนินงานโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน ผู้รับทุน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบฯดังกล่าวด้วย ทุนวิจัยและวงเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน ชุดโครงการวิจัย จำนวน 5 ทุน ๆ ละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 แบ่งออกเป็น 8 หัวข้อดังนี้ ซึ่งผู้นำเสนอโครงการสามารถเลือกทำในหนึ่งหัวข้อตามที่ระบุมานี้ 1. Democracy 2. Policy Recommendation 3. Energy & Environment 4. Health, Wellness & Bio – Med, Medical Technology 5. Food Agriculture & Bio –Tech 6. Mechatronics, Intelligent Robots, Systems Engineering Electronic Control 7. Digital, Internet of Things & Convergence 8. Creative, Culture & High Value Services
cialis.com coupons aegdr.org cialis discount coupons online
online cialis coupons agrisol.com.ar 2015 cialis coupon
abortion pill information how much do abortion pill cost how does abortion pill work
clomid clomid testosterone clomid tapasztalatok
amoxicillin 500 mg amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg
cialis coupons online discount prescriptions coupons drug coupons
cialis coupons 2015 discount coupon for cialis free cialis coupon 2016
naltrexone challenge test saveapanda.com ldn capsules
ldn for anxiety ldn naltrexone side effects naltrexone implant removal
alcohol blocker charamin.jp ldn naltrexone
low dose naltrexone online pharmacy blog.jrmissworld.com how to get naltrexone
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม