ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 2560

(ก) ผู้สนใจเสนอขอรับทุนสนับสนุนสามารถขอแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด หรือ Download แบบฟอร์มได้ที่ http://research.tu.ac.th/form.aspx เว็บไซต์กองบริหารการวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ข) ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ Conceptual Paper โดยจัดทำข้อเสนอ จำนวน 3 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ส่งที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ขอให้ทางคณะ/หน่วยงาน รวบรวมข้อเสนอเชิงหลักการส่งไปที่ งานวางแผนและบริหารงานวิจัย กองบริหารการวิจัย ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560 โดย ฝ่ายวิจัยจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการที่ส่งล้าช้าเกินกว่ากำหนด จำนวนทุนและงบประมาณที่ให้การสนับสนุน จำนวน 30 ทุน ๆ ละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 แบ่งออกเป็น 8 หัวข้อดังนี้ ซึ่งผู้นำเสนอโครงการสามารถเลือกทำในหนึ่งหัวข้อตามที่ระบุมานี้ 1. Democracy 2. Policy Recommendation 3. Energy & Environment 4. Health, Wellness & Bio – Med, Medical Technology 5. Food Agriculture & Bio –Tech 6. Mechatronics, Intelligent Robots, Systems Engineering Electronic Control 7. Digital, Internet of Things & Convergence 8. Creative, Culture & High Value Services
coupon for free cialis cialis manufacturer coupon coupon for prescription
cost of abortion pill abortion pill definition in clinic abortion pill
printable cialis coupon abloomaccessories.com online cialis coupons
risks of abortion pill adlerhohenems.com cheap abortion pill clinics
effects of naltrexone low dose naltrexone pharmacy what does vivitrol do
alcohol blocker charamin.jp ldn naltrexone
purchase low dose naltrexone naltrexone pellet implant naltrexone in india
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม