สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1. ข้าว 2. ปาล์มน้ำมัน 3. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 4. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 5. พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) 6. สัตว์เศรษฐกิจ และ 7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ http://www.nrms.go.th/ และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ NRMS ได้ที่ http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ