ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรปฏิบัติการ"

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหารชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริลักษณ์ สาตบางหลวง โทร. 0 2564 4440 ต่อ 1805 หรือ siriluk1ka@gmail.com ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 1. ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้น ซึ่งจัดโดยกองบริหารการวิจัย หรือกรณีผ่านการอบรม จากหน่วยงานอื่นโปรดแนบสำเนาวุฒิบัตรด้วย 2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการ หมายเหตุ 1. ทางผู้จัดฯ ขอจากัดผู้เข้ารับการอบรม 60 ท่าน โดยนับจากท่านที่สมัครเข้ารับการอบรมก่อนและได้รับการยืนยันทาง Email จากฝ่ายวิจัยเรียบร้อยแล้ว 2. ทางผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรม 1 วันเ จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม และได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ โครงการวิจัย ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. ใบวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรมฯ จะจัดส่งให้กับท่านภายหลังโดยส่งไปยังหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ ดังนั้นขอให้ท่านระบุชื่อและหน่วยงานให้ชัดเจน 4. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมแล้วหากไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้กรุณาแจ้งมาทางโทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 1805 หรือ E-mail : siriluk1ka@gmail.com ติดต่อ สิริลักษณ์ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 มิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่อไป
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ