การเสนอของบบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ที่สนใจจะเสนอของบบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0B_rVUxDs0ug2ZHlxREtXOWdFQkk?usp=sharing และสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงการประชุมชี้แจงการเสนอของบบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B_rVUxDs0ug2WHYtcDQ3TURNOWs/view?usp=sharing