ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม หลักสูตรปฏิบัติการ”

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 1. ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้น ซึ่งจัดโดยกองบริหารการวิจัย หรือกรณีผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่นโปรดแนบสำเนาวุฒิบัตรด้วย 2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแล้ว * รับจำนวน 60 ท่านเท่านั้น
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ