ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน โครงการ Innovation Hub

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการ Translational and Start-up Research งบประมาณปี 2560 ภายใต้โครงการ Innovation Hub เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2564-4440 ต่อ 1816