ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “ฟื้นฟูและปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่”

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 135 อาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติผ่านการอบรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้น แล้วเท่านั้น 2. คณะผู้จัดฯ ขอจำกัดผู้เข้ารับการอบรมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 145 ท่าน และจาก Biotech จำนวน 5 ท่าน โดยให้สิทธิ์กับผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมตามลำดับก่อนหลังและได้รับการยืนยันทาง Email จากฝ่ายวิจัยเรียบร้อยแล้ว 3. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้กรุณาแจ้งมาทางโทรศัพท์ หรือ E-mail : siriluk1ka@gmail.com ติดต่อ สิริลักษณ์ ภายในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 มิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่อไป ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ
low dose naproxen read low dose naltrexone infertility
low dose naltexone open ldn for autism
low dose naltrexone clinical trials ldn for anxiety maltrexon
what is ldn used for site naltrexone 4.5 mg
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ