ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “ฟื้นฟูและปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่”

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 135 อาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติผ่านการอบรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้น แล้วเท่านั้น 2. คณะผู้จัดฯ ขอจำกัดผู้เข้ารับการอบรมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 145 ท่าน และจาก Biotech จำนวน 5 ท่าน โดยให้สิทธิ์กับผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมตามลำดับก่อนหลังและได้รับการยืนยันทาง Email จากฝ่ายวิจัยเรียบร้อยแล้ว 3. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้กรุณาแจ้งมาทางโทรศัพท์ หรือ E-mail : siriluk1ka@gmail.com ติดต่อ สิริลักษณ์ ภายในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 มิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่อไป ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ