สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561

รอบที่ 2 จำนวน 3 ทุน ได้แก่ 1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise ; RISE) สำหรับประเด็นวิจัยใน 2 กลุ่มอุตสาหกรรม ต่อไปนี้ 1) ด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน 2) ด้านสุขภาพ 2.ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry ; SuRF) 3. ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship peogram ; IRF) เลือกสมัครได้จาก 2 ช่องทาง คือ ช่องทางปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน 25%) และช่องทาง Talent Mobility (สวทน. สนับสนุนทุน 25% แทนมหาวิทยาลัย) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trf.or.th/ หรือ http://rri.trf.or.th/
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ