สวทช. ประกาสรายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีสิทธิขอรับทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2561

โดยผู้ประสงค์ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการและข้อกำหนดของโครงการได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th/ ภายในวันที่ 30 มี.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ