สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญส่งบทความร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

ในหัวข้อ "การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21" วันที่ 9 พ.ค. 61 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bpi.ac.th/
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ