สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ในระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุน ทุนละ 50,000 บาท และในระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน ทุนละ 100,000 บาท โดยสามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ 02-141-4675 http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/article_20171123131136.pdf